AG132X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Built Environment, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska:

 • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förväntas inom geomatik på ett givet problem
 • Kunna självständigt analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom ämnesområdet.
 • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras tekniska och vetenskapliga resultat
 • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar sin kunskapsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar ett projektarbete som börjar med utformning av projektplan i samarbete med handledare. Projektplan innehåller beskrivning av bakgrund, syfte, metoder, förväntad resultat och tidsplan. Studenten genomför projektet och dokumenterar arbetet i en skriftlig rapport som innehåller introduktion, litteratur översikt, beskrivning av använda metoder, resultat, diskussion och slutsatser. Projektet presenteras också muntligt på ett offentligt seminarium.

Behörighet

Minst 120 hp kurser inom S-programmet samt inriktningskurser i geografisk IT eller motsvarande. Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som avses och att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbete påbörjas.

Litteratur

Meddelas vid kursens start.

Examination

 • XUP1 - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examensarbetet kan utföras inom KTH eller externt, även utomlands. Examensarbete genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. Om arbetet utförs av två studenter, skall varje studerandes arbetsinsats motsvara kraven för individuellt examensarbete.

Krav för slutbetyg

Examensuppgift, (XUPP; 15,0 hp)

Ges av

ABE/Geoinformatik

Kontaktperson

Gyözö Gidofalvi (gyozo.gidofalvi@abe.kth.se)

Examinator

Gyözö Gidofalvi <gyozo.gidofalvi@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.