Hoppa till huvudinnehållet

AG1808 Energi, klimat och miljö 9,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-08-30 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 1, Obligatorisk

Perioder

HT 2021: P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

VT 2022: P3 (1,5 hp)

Varaktighet

2021-08-30

2022-03-18

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-08-30 programstuderande

Anmälningskod

51928

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-08-30 programstuderande

Kontaktperson

Cecilia Håkansson, cecilia.hakansson@abe.kth.se; Nils Brown, nwobrown@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AG1808 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hela kursen består av två avsnitt. Det första avsnittet ger 7,5 hp och går under period 1 och 2. Avsnittet består av tre huvudsakliga delar som samspelar under kursens gång.

Den första delen är introduktionen till  akademiska miljöstudier. Här tas centrala koncept upp som hållbar utveckling, vikten av att tänka i systemperspektiv och att använda olika kunskaper för att lösa ingenjörsmässiga problem. I denna introduktion kommer också informationssökning och introduktion till rapportskrivning in för att sedan användas under kursens fördjupningsarbete.

Den andra delen av kursen anknyter till själva ämnesområdet, miljö- och energifrågan. Här ges introduktion till energisystem, samt belyses hur olika delar som innovation, aktörer och miljöpolitik samspelar för att lösa energi och miljöproblem. Denna kunskap kommer att användas under kursens projektarbete.  De institutioner och avdelningar som har stark koppling till programmets inriktning mot energi & miljö medverkar och knyter an till det egna ämnesområdet.

I den tredje delen fördjupar sig studenterna inom ämnesområdet genom ett projektarbete. I projektarbetet görs kopplingar mellan aktörer, miljöpolitik och ingenjörens roll för att hitta lösningar för att hantera miljörelaterade utmaningar inom energisektorn. Arbetet presenteras muntligt och skriftligt. Opponering på annan grupps arbete ingår.

Ett studiebesök ingår också som knyter an till ingenjörens roll för att utveckla tekniska lösningar för en hållbar utveckling, vad gäller energi och miljö.

Avsnitt två ger 1,5 hp och introducerar Matlab. Detta avsnitt går under period 3.

En viktig roll för kursen är även att kursdeltagarna ska möta de lärare och institutioner som under kommande år kommer att svara för programmets profilområden.

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att ge en översikt av och en tidig kontakt med utvecklingen inom energi-, klimat- och miljöområdet för att skapa en gemensam grund för de studerande inför programmets kommande studier. Kursen  fokuserar framförallt på metoder, verktyg och terminologi för att förstå och hantera miljöproblem och möjliga lösningar på miljöproblem. Kursen introducerar de studerande till den akademiska traditionen, exempelvis  informationssökning i skilda former.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara och problematisera (diskutera olika förståelser) begreppet Hållbar Utveckling
 • Beskriva huvuddragen i det svenska energisystemet
 • Beskriva huvuddragen hos och motiven till de svenska miljömålen och FNs hållbarhetsmål och förklara på vilket sätt de är relevanta för ingenjörer
 • Analysera utvecklingen på energi- och miljöområdet ur ett systemperspektiv i relation till Hållbar Utveckling.
 • Muntligt och skriftligt presentera, dokumentera och diskutera problemlösning inom energi- och miljöområdet.
 • Skriva och läsa grundläggande matlabkod

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet för antagning till Civilingenjörsprogrammet i energi och miljö

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Matlabuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Efter ändringen gäller följande:

Examinationen av seminariumen i AG1808 ersätts med inlämningsuppgifter som motsvarar seminarierna.

Examinationen av projektet i AG1808 ersätts med ett individuellt projektarbete som motsvarar projektarbetet i AG1808.

Examinationen genom tentamen i AG1808 ersätts med hemtentamen.

Examinationen av matlab i AG1808 ersätts med inlämningsuppgifter som motsvarar matlab-delen av kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1808

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Håkansson, cecilia.hakansson@abe.kth.se; Nils Brown, nwobrown@kth.se

Övergångsbestämmelser

Sista examinationstillfälle ges HT 2023

Plussning är ej tillåten

Utgångna moduler examineras genom motsvarande och individuella inlämningsuppgifter.

Examinationen av seminariumen i AG1808 ersätts med inlämningsuppgifter som motsvarar seminarierna.

Examinationen av projektet i AG1808 ersätts med ett individuellt projektarbete som motsvarar projektarbetet i AG1808.

Examinationen genom tentamen i AG1808 ersätts med hemtentamen.

Examinationen av matlab i AG1808 ersätts med inlämningsuppgifter som motsvarar matlab-delen av kursen.