AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp

Urban Theory, Advanced Course

The course is about the complex relationship between economy, society and city and about the transformation of cities now going on when the industrial society turns into a post-industrial and more globally dependant society.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen handlar om urbanteori i bemärkelsen olika sätt att förstå städer, krafterna som formar städer, bebyggelsen, verksamheterna och livet i staden samt förutsättningarna för att kunna planera och styra utvecklingen i det ena eller andra riktningen. Städer kan exempelvis betraktas som tillväxtmotorer för sitt omland, eller som utnyttjare av periferin, som platser för kulturens och det offentliga livets utveckling eller platser i förfall, som bidragande till miljöförstöring och/eller som lösningen för miljöproblem, platser för vardagligt liv, mångfald, spänning eller rädsla. Beroende på vilket teoretiskt perspektiv som anläggs så tolkas problemen, dess orsaker och dess följder olika och därmed även förutsättningarna för planering. I kursen anläggs ett globalt perspektiv där litteratur och exempel tas från olika platser, från tredje världens megastäder till Europas metropoler samt mindre bruksorter på tillbakagång.

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Analysera samspelet mellan ekonomiska, sociala, politiska och kulturella krafter som formar städer och planerings förutsättningar
  • Jämföra och analysera olika teorier när det gäller samtida städers utveckling runtom i världen
  • Applicera ett valt urbanteoretiskt perspektiv på en stadsregion och analysera vad detta betyder när det gäller förutsättningar för planering och vilken riktning planeringen bör ta i framtiden
  • Utveckla ett eget framtidsorienterat perspektiv på stadsplanering genom att använda, vidareutveckla eller kontrastera mot tidigare teorier och motivera varför detta val är mer relevant i just detta sammanhang.

Kursupplägg

Kursens fokus ligger på samtida urbanteori, med detta menas teoribildningen som utvecklats efter modernismen. Kursdeltagarna förutsätts därmed vara bekanta med de teoretiker som formade och/eller bemötte det moderna industrisamhällets utveckling: Ebenezer Howard, Patric Geddes, Le Corbusier och Frank Lloyd Wright. I kursen tar vi upp kritiken mot den modernistiska planeringen som den framförts av bland annat Jane Jacobs, Henri Lefebvre och David Harvey, studerar den postmoderna idéutvecklingen hos Rem Koolhaas med flera, samt studerar samtida perspektiv på hur man kan bemöta de globala mångkulturella metropolernas villkor såsom i texter av Saskia Sassen och Leonie Sandercock.

Kursen drivs framförallt i seminarieform. Inför seminarierna hålls föreläsningar på det aktuella temat och till varje seminarietillfälle lämnar deltagarna in korta reflekterande texter. Seminarielitteraturen appliceras också på en vald stadsregion för att visa på dess relevans för planeringspraktiken. Utöver de kortare seminarietexterna väljer deltagarna en bok ur litteraturlistan. I en avslutande individuell uppsats analyseras boken och seminarietexterna i syfte att utveckla ett eget kritiskt och kreativt perspektiv på planering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen eller motsvarande inom planering, arkitektur, ingenjörsvetenskap eller samhällsvetenskaplig utbildning.

Rekommenderade förkunskaper

3 years of university studies within the field of Plannning, Architecture, Engineering or Social Science.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen meddelas vid kursstarten

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Lectures, Seminars, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN3 - Essay, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Fyra godkända seminarieuppgifter, deltagande i seminarier (3.0 poäng)

En godkänd individuell uppsats (4.5 poäng)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Karin Bradley

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2108

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Bradley, karin.bradley@abe.kth.se

Övrig information

Första prio: Studerande på THSSM2

Andra prio: Inkommande utbytesstudenter S.

Ersätter AG2106 Urbanism Worldwide. 
Ersätter 1N1508 Planning Theory, advanced.
Gammal kod: 1N1508