Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp

The course is about the complex relationship between economy, society and city and about the transformation of cities now going on when the industrial society turns into a post-industrial and more globally dependant society.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2108 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om urbanteori i bemärkelsen olika sätt att förstå städer, krafterna som formar städer, bebyggelsen, verksamheterna och livet i staden samt förutsättningarna för att kunna planera och styra utvecklingen i det ena eller andra riktningen. Städer kan exempelvis betraktas som tillväxtmotorer för sitt omland, eller som utnyttjare av periferin, som platser för kulturens och det offentliga livets utveckling eller platser i förfall, som bidragande till miljöförstöring och/eller som lösningen för miljöproblem, platser för vardagligt liv, mångfald, spänning eller rädsla. Beroende på vilket teoretiskt perspektiv som anläggs så tolkas problemen, dess orsaker och dess följder olika och därmed även förutsättningarna för planering. I kursen anläggs ett globalt perspektiv där litteratur och exempel tas från olika platser, från tredje världens megastäder till Europas metropoler samt mindre bruksorter på tillbakagång.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Analysera samspelet mellan ekonomiska, sociala, politiska och kulturella krafter som formar städer och planerings förutsättningar
  • Jämföra och analysera olika teorier när det gäller samtida städers utveckling runtom i världen
  • Applicera ett valt urbanteoretiskt perspektiv på en stadsregion och analysera vad detta betyder när det gäller förutsättningar för planering och vilken riktning planeringen bör ta i framtiden
  • Utveckla ett eget framtidsorienterat perspektiv på stadsplanering genom att använda, vidareutveckla eller kontrastera mot tidigare teorier och motivera varför detta val är mer relevant i just detta sammanhang.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom planering, arkitektur, ingenjörsvetenskap eller samhällsvetenskaplig utbildning.

Rekommenderade förkunskaper

3 years of university studies within the field of Plannning, Architecture, Engineering or Social Science.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen meddelas vid kursstarten

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Lectures, Seminars, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN3 - Essay, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Fyra godkända seminarieuppgifter, deltagande i seminarier (3.0 poäng)

En godkänd individuell uppsats (4.5 poäng)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Bradley, karin.bradley@abe.kth.se

Övrig information

Första prio: Studerande på THSSM2

Andra prio: Inkommande utbytesstudenter S.

Ersätter AG2106 Urbanism Worldwide. 
Ersätter 1N1508 Planning Theory, advanced.
Gammal kod: 1N1508