Inför kursvalAG2110 Projekt Stadsplanering 15,0 hpAdministrera Om kursen

En projektkurs i stadsplanering om stadsliv, planförslag och plangenomförande.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är utformad som ett projekt som fokuserar på ett aktuellt planeringsfall i ett stadsområde inom Storstockholmsregionen – det kan vara utveckling eller omvandling av ett område, offentliga platser, mellanrum i staden, sprawl, transporter eller grönområden. I projektet skall planer upprättas både för den fysiska miljön och för planeringsprocessen. Projektgrupperna kan välja att arbeta på lokal nivå eller lägga mer regionala perspektiv på området. Projektarbetet genomförs i smågrupper men med individuella uppgifter inklusive en muntlig tentamen där projektet skall presenteras och försvaras.

Studenterna förväntas använda och utveckla teorier och metoder som tagits upp i tidigare kurser – teorier om makt och demokrati, att göra prognoser, verktyg för planering för hållbarhet etc. Fokus ligger dock på att göra synteser och utveckla konkreta stadsplaneringsförslag. I arbetet ingår att analysera hur de föreslagna planerna förhåller sig till olika användare, till olika intressenter och aktörer och vad gäller miljökonsekvenser.

Projektet genomförs relativt självständigt av studenterna men med föreläsningar och seminarier som riktningsgivare och inspirationskällor. Det kommer att finnas organiserade studiebesök men i huvudsak tar studenterna själva ansvar för fältarbete, intervjuer och andra undersökningar. Handledning kommer att ges kontinuerligt liksom möjligheter till diskussion med inbjudna gästkritiker.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga att handskas med komplexa planeringssituationer med olika och ibland motstridiga intressen: social integration, ekonomisk tillväxt, ekologisk hänsyn, kulturvärden etc. Avsikten är att träna upp en kritisk och kreativ förmåga för framtida praktiskt och teoretiskt arbete inom stadsplaneringsområdet. Vid slutförd kurs ska studenten:

 • Vara kunnig i olika metoder för stadsanalys
 • Vara tränad i att tolka platser och relationerna mellan olika användare av platsen
 • Ha gjort konkreta förslag till stadsutveckling och genomförandeplaner
 • Vara tränad i att presentera och argumentera för förslag.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Planning Theory, advanced course,
Future Studies and Forecasts.

Rekommenderade förkunskaper

Villkorligt valfri för SP(S4)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Ett urval av artiklar och en kursbok om stadsanalys och stadsplanering, som annonseras vid kursstarten.

Följande böcker kommer att finnas tillgängliga som referenslitteratur:

 • Bunschoten, Raoul. (2002) Urban flotsam: stirring the city. Rotterdam: 010 Publishers.
 • Koolhaas, Rem, Boeri, Stefano. et al. (2000) Mutations. Barcelona: Actar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Projektarbete, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Seminarier 3 hp
Projektarbete 9 hp
Muntlig tentamen 3 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Göran Cars

Maria Håkansson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2110

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Bradley, bradley@infra.kth.se, Tel. 08-7908591

Övrig information

Gammal kod:1N1510