Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2144 Hållbar urban mobilitet 7,5 hp

Kursen ger kunskap om hur utformningen av den bebyggda miljön, anpassningen av transportsystemet och nyttjandet av ny teknik på kort och lång sikt kan främja en omställning mot hållbar urban mobilitet. Ett särskilt fokus är på samspelet mellan infrastrukturer, system, användarbehov och praktiker, samt utmaningar med styrning av och hanterandet av målkonflikter i omställningsprocessen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50407

Rubriker med innehåll från kursplan AG2144 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för praktiker och infrastrukturer för hållbar transport och mobilitet som en komponent av hållbar stadsutveckling
 • Redogöra för samspelet mellan bebyggelseplanering, transportplanering och andra huvudområden inom stadsutveckling, i förhållande till realiseringen av mer hållbara städer samt uppvisa en förståelse för utmaningar och möjligheter med samordnade av transport och mobilitetsplanering och andra aspekter av samhälls- och bebyggelseplanering
 • Tillämpa teorier om hållbarhetsomställning till frågor om hållbar transport och mobilitet i en urban kontext
 • Uppvisa en kvalitativ förståelse av stadsinvånares mobilitetsbehov samt förhållande till och erfarenheter av transportsystemet
 • Resonera kring hur kön, socio-kulturella, ekonomiska och andra faktorer påverkar individer och samhällsgruppers tillgänglighet till mobilitetsmöjligheter
 • Analysera mobilitetsmönster som en del av en stads sociala dynamik och transportinfrastrukturens samt kvalitativt resonera kring sociala, ekonomiska och kulturella faktorers roll i att forma dessa mönster
 • Analysera alternativa handlingsvägar för utvecklingen av hållbar urban mobilitet och resonera kring tillämpligheten av metoder för accelereringen av hållbarhetsomställningar i förhållande till hållbar urban transport och mobilitet
 • Analysera utmaningar kring beslutsfattande och samarbete mellan olika aktörer i förhållande till implementerandet av insatser för hållbar transport och mobilitet i en urban kontext

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 180 hp inom arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, samhällsbyggnad eller motsvarande,
miljöteknik eller motsvarande, datavetenskap eller motsvarande, geoinformatik, samhällsplanering,
geografi eller annan samhälls- eller naturvetenskaplig utbildning relevant för kursen.

Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med
funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig
funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Emanuel (martinem@kth.se)