Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2147 Sustainable Urbanism and Green Metropolitan City Regions 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2147 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på samverkan mellan transport, ekonomi, ekologi, socio-kulturella aspekter och fysisk-urbana form som är avgörande för att skapa beboelig städer-samhällen av plats som kommer att tillsammans med sina inlandet/jordbruks land producera hållbara storstadsområden - regionala städer. Detta kan uppnås endast genom en ny prisma av en "ny hållbar (grön) tänkande och ”holistisk regional design" där strategisk fysisk planering och hållbar stadsplanering är avgörande. Särskild vikt lägger vi i kursen på regionalisering, sociala och kulturella aspekter, fysisk närhet och grannskap sammanhållning, samband med inlandet och gröna inflygningar samt positiva aspekter av nätverkssamhället. Kursen behandlar också i frågan om överkomliga bostäder, kollektivtrafik, markanvändning och lokalisering, ekonomi, sociala och miljömässiga rättvisa och miljövänliga bostadsområden och byggnader. Studenterna kommer att undersöka hur principerna för regional stad och hållbar stadsplanering kan användas på en mycket konkret stadsplanerings uppgift i den större regionen (område) i Stockholm eller Malmö. Projektet uppgift kommer att omfatta fysiska, sociala, ekologiska och ekonomiska utvecklingen strategier för hållbar mikro och makro regionala strukturer. Mer specifikt kommer att behandla frågor som: ökad hållbarhet genom boendetäthet, planering av offentliga platser och urbana rum, integrering av transporter, markanvändning och teknik, byggs upp av transporter och gröna korridorer med integrerad kollektivtrafik, biophilia, smart tillväxt och New Urbanism;

Lärandemål

Hållbar Samhällsplanering – och stadsutformning (Urbanism) är en ny ram för tvärvetenskapligt planering och projektering av nutida städer, stadsdelar och bostadsområden. Den utforskar hållbarhet och stadsplanering i ett dynamisk växande urban miljö i globala städer genom att fokusera på processer som skapar den form och funktion i den byggda miljön. Allt detta speglas genom städernas fulla komplexitet - infrastruktur, mark och fastighets utveckling, byggt landskap, och andra viktiga komponenter - som tillsammans utgör storstadsregionerna.

Syftet med denna kurs är att undersöka dynamiken och komplexiteten i dessa frågor på ett en nivå av ’regional staden’. Grunden för denna fokus är det faktum att dagens städer inte är isolerade öar utan är del i deras region och som sådan måste behandlas och analyseras på regional nivå.

I denna kurs kommer studenterna att ha möjlighet att förstå och utöva en kompetens och använda planerings verktyg som behövs för att ta itu med verkliga problem i analys och utformningen av våra städer i tider av globalisering, snabb befolkningstillväxt, ekonomiska svängningar, ökad efterfrågan på energi och globala klimatet förändring. Slut resultat är: att bygga bättre ställen - mer beboelig, mer rättvisa, mer energieffektiva och ekologiskt hållbara, och mer välmående för alla.

Efter genomgången kurs studenten kommer att kunna:

  • Visa en allmän förståelse för de komplexa och viktiga frågorna om stadsutveckling, grön samhällsplanering, stadsplanering och förvaltning inom mikro, meso och makro regioner.
  • Beskriva, analysera och hantera de negativa aspekterna av klimatförändringen genom grasserande stadsutveckling, utglesning, energi avfall, föroreningar, okontrollerad urbanisering och migration och brist på hållbar planering och design.
  • Kritiskt analysera samverkan mellan transport, ekonomi, ekologi, fysisk form och sociala aspekter.
  • Applicera teorier från den regionala staden och hållbar stadsplanering till olika stadsplanering förslag.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AG2143 Sustainable Urban & Rural Development
AG2501 Human Settlements & Housing
AG2141 Urban Infrastructure
or other relevant background (permission of instructor) 

För fristående sökande: 150 hp inklusive 30 hp inom arkitektur, samhällsplanering eller samhällsbyggnadsteknik samt engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

AG2143 Sustainable Urban & Rural Development
AG2501 Human Settlements & Housing
AG2141 Urban Infrastructure
eller motsvarande kunskaper (efter överenskommelse med kursansvarige)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Farr, Doug (2007), Sustainable Urbanism: Urban Design with Nature. John Wiley & Sons: New Jersey;
Duany, A., Speck. J. and Lydon, M. (2009), The Smart Growth Manual. Mc-Graw Hill Professional: New York. Newman, Timothy Beatley, Heather Boyer (2009) Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Climate Change. Island Press: Washington.
(Kurs kompendium kommer att finnas på BILDA.)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Individual Project Work, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Seminars, Workshops, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier och workshops, (ÖVN2; 2,5 hp) och ett individuellt project, (PRO1; 5 hp)

Övriga krav för slutbetyg

75% närvaro på lektioner, workshops och seminarier. Det är fyra obligatoriska seminarier och workshops (ÖVN2; 2,5 hp) och ett individuellt projekt (PRO1; 5,0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tigran Haas, tigran@infra.kth.se, Tel. 08-7908504

Övrig information

Första prio: Studerande på TEESM-programmet. Andra prio: Inkommande utbytesstuderande S.

Ersätter kurs AG2146 Sustainable Project Management.