Hoppa till huvudinnehållet

AG2148 Förvaltning av mark- och vattenresurser 7,5 hp

Kursen behandlar ägande, användning och förvaltning av mark- och vattenresurser.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2148 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att ge en djupare förståelse för förvaltning och styrning av mark- och vattenresurser och deras interaktion, som förutsätter flerdimensionell tillvägagångssätt som omfattar ekonomiska, sociala, politiska, juridiska och tekniska aspekter. Kursen fokuserar inte på tekniska frågor i sig, utan tekniska aspekter kan ingå i en samhällelig analys genom fallstudier.Styrning av markanvändning är ett viktigt politikområde som kan främja ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. Planering och reglering av markanvändning är de mest betydelsefulla faktorerna för markanvändning kopplad till bostäder, transport, energi, vatten, jordbruk, turism och ekonomisk utveckling - alla dessa sektorer ställer krav på mark och påverkar hur den används. Detta utgör en komplex utmaning mellan sektorer, men också på olika nivåer eftersom många sektoriella frågor är indelade i nationella, regionala och lokala myndigheter. En effektiv styrningssätt för mark kräver nya planeringsmetoder som främjar en effektiv och innovativ markanvändning.Markanvändning och vattenresurser är oskiljaktigt förenade med varandra. Markanvändning för jordbruk och livsmedelsproduktion är mycket beroende av tillgången till vatten. Samtidigt har markanvändning och -exploatering stora effekter på både vattenresursernas kvalitet och kvantitet. Markanvändningar som påverkar vattenresurserna inkluderar jordbruk, skogsbruk, urbanisering, rekreation och industrialisering. Klimatförändringar och tillgång till mat och vatten är bland de viktigaste utmaningarna vi står inför idag. System för skydd av vattentäkt ska emellertid vara effektiva genom att integrera planeringen av markanvändning och avrinningsområden. Därför måste planering och reglering av markanvändning ta hänsyn till de naturliga vattencyklarna, funktionen av vatten, vattenkvalitet och -kvantitet i olika skalor och planeringsmekanismer som främjar en integration av markanvändning och vattenhushållning.

Lärandemål

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper och insikter inom förvaltning och styrning av mark- och vattenresurser i en global kontext som tar upp mångdimensionella frågor inom styrning t.ex. vatten som maktfaktor, mänskliga rättigheter, kön, offentlig/privat debatt och korruption. Efter avslutad kurs förväntas studenterna:·        Förstå nyckelbegrepp och ramarna för förvaltning och styrning av mark- och vattenresurser såsom vattenhushållning, markägande och tillgång till mark, sedvanerätt, ägande av naturresurser, EU: s vattendirektiv(WFD), Integrerad vattenhushållning (IWRM), markreformer, markförvärv och ersättning, modeller för management av vatteninfrastruktur·        Vara medveten om att mark och vatten inte bara är fysiska resurser som kan utnyttjas för mänsklig nytta med lämplig teknik, utan att de även ska förstås som ”sociala” resurser som måste ”styras” och ”förvaltas” på ett hållbart sätt i en föränderlig värld.·        Identifiera nyckelfrågor/-faktorer, roller och aktörer som ligger till grund för processerna för förvaltning och styrning av mark- och vattenresurser samt att förstå olika utmaningarna i olika samhälleliga sammanhang.·        Förstå komplexiteten i processer för mark- och vattenhushållning genom att analysera kopplingen till politiska, socioekonomiska, miljömässiga och ekologiska aspekter och till övergripande frågor såsom fattigdom, kön, social ojämlikhet, kultur och klimatförändringar.·        Lär sig från konkreta fallstudier och reflektera över hållbara strategier för processer och mål för mark- och vattenhushållning.·        Undersöka kopplingen mellan mark och vatten och demonstrera med hjälp av praktiska exempel och projektarbete förutsättningar och utmaningar för en integrerad planering för en kreativ och effektiv användning av mark- och vattenresurser med koppling till socioekonomiska och miljömässiga aspekter.

Kursupplägg

Kursen tillämpar ett integrerat arbetssätt som kombinerar teoretisk och praktisk kunskap med exempel från olika kontexter. Kursen har ett brett perspektiv på förvaltning och styrning mark- och vattenresurser som ger studenter en teoretisk och mångsidig förståelse samt praktikinriktade färdigheter, som inte bara används under kursen, utan även i studenternas framtida yrkeskarriär.

Kursen består av teoretiska (handledda) och praktiska (grupparbete)moment,  som är organiserade kring interaktiva och reflekterande diskussioner mellan externa experter, lärare och studenter. Detta kräver att eleverna aktivt förbereder sig genom att läsa den tilldelade litteraturen, delta i föreläsningarna och förbereda sig inför diskussioner i samtliga kursmoment. Kursen omfattar följande inlärningsaktiviteter: (i) föreläsningar, (ii) individuella uppgifter och litteraturseminarier, (iii) studiebesök och (iv) projektarbete som integrerar planering, styrning, förvaltning och användning av mark- och vattenresurser.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180hp inom samhällsbyggnad, miljö- eller samhällsvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • DEL1 - Föredrag, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbetet (PRO1) utförs i grupp. För att få godkänd på DEL1 krävs 75% närvaro på lektioner och deltagande i studiebesök.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2148

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lina Suleiman (lina.suleiman@abe.kth.se)