Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2150 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp

Kursen tar upp perspektiv på hållbar stadsutveckling och bidrar med kunskaper och färdigheter för att problematisera, kritiskt undersöka och föreslå hur hållbarhetsutmaningar kan hanteras genom planering och stadsutformning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 SDP programstuderande

Anmälningskod

50428

Rubriker med innehåll från kursplan AG2150 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på följande delar:

- Introduktion till stadsplanering och stadsutformning ur ett tvärvetenskapligt och interdisciplinärt perspektiv genom litteraturseminarier, studiebesök, workshops och praktiska exempel för att skapa förståelse för den komplexitet som präglar dagens och framtidens stadsutveckling.  

- Projektuppgift som omfattar en utforskning av lokala förutsättningar och komplexa frågeställningar i ett aktuellt stadsbyggnadsprojekt satt i ett regionalt och globalt sammanhang. Genom att belysa flera hållbarhetsaspekter och testa olika åtgärder ska ett genomarbetat förslag för den framtida utvecklingen av projektområdet tas fram.

- Fördjupningar av utvalda hållbarhetsteman för att utveckla och diskutera åtgärder och utforska strategier, samt kritiskt analysera olika perspektiv på hållbar utveckling utifrån globala hållbarhetsmål och lokala förutsättningar.

- Individuell reflektion kring planering och design för hållbar utveckling som bygger på en kunskapssökande process som tar utgångspunkt i kursens innehåll och studentens egen bakgrund.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och jämföra olika sätt att närma sig och arbeta med hållbarhet i samhällsplanering och stadsutveckling

- Beskriva, kritiskt diskutera och konstruktivt relatera till olika kunskapsområden inom hållbar samhällsplanering och stadsutveckling, såväl teoretiska som praktiska kunskapsformer, deras olika förutsättningar, metodbaser och begränsningar, liksom ingående nyckelbegrepp.

- Beskriva och granska befintliga stadsmiljöer och samtida stadsutveckling utifrån kunskap om sociala, ekonomiska, miljömässiga och institutionella faktorer som påverkar stadens utveckling.

- Utveckla en strategi för, liksom ett planförslag för eller en utformning av ett område som tar utgångspunkt i en förståelse för lokala förutsättningar och behov och en ingående problemanalys som belyser olika hållbarhetsperspektiv i såväl lokalt som globalt perspektiv.

- Utvärdera planer, åtgärder eller utformningsförslag utifrån en kritisk analys av hur de bidrar till en hållbar utveckling både lokalt och globalt

- Reflektera kring hur platsens, stadens och peri-urbana områdens utformning och funktion förändras och hur det påverkar olika samhällsgruppers livsvillkor och användning av staden beroende på kön, ålder, etnicitet, socio- ekonomiska eller andra faktorer.

- Reflektera kring hur olika strategier och åtgärder relaterar till, påverkar och påverkas av ekonomiska, ekologiska, etiska, och politiska förutsättningar och utmaningar, liksom till more-than-human perspektiv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 135 hp varav minst 30 högskolepoäng inom arkitektur, samhällsplanering, nationalekonomi, geoinformatik eller miljövetenskap

-  Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Individuell inlämning, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter AG2805 fr.om HT21.