Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Innehållet i kursen presenteras och utbildas i övningsuppgifter. Tillämpningarna berör trafikstudier och transportplanering. Vidareutbildning i fältundersökningar samt uppgiftsinsamlingar, begränsning och analys genomförs i form av två labbar. Labbarna innehåller förberedelse samt diskussion av resultaten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AG2301 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Transport geoinformationdatabehov
 •  Provtagning och statistiska prov
 • Hypotesprövning och konfidensintervall
 • Linjär regression och tillämpningar (inom transport och trafik)

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Identifiera lämpliga metoder för transport, trafik- och rumsligadatainsamling
 • Förstå transportdatabehov
 • Förstå rollen av samplet i datainsamlingsprocessen
 • Kunna dra statistiska slutsatser from hypotesprövning och intervalluppskattningar
 •  Ange och uppskatta linjära regressionsmodeller och diskreta val modeller
 • Applicera metoder och tolka resultat med hjälp av statistisk programvara

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i teknik, naturvetenskap, ekonomi, planering eller en liknande examen med minst 60 hp. (ECTS) i matematik, fysik, statistik och/eller datavetenskap, enligt villkoren för behörighet till masterutbildning i transport och geoinformationssystem. Tillsammans med dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursbetyget kommer att fastställas av betyg på tentamen och laborationer med betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Michele Simoni

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2301

Ges av

ABE/Transport och systemanalys

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd