Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2412 Geovisualisation 7,5 hp

Avancerad kartografi och visualisering, symbolisering av analoga och digitala kartor, grafiska signalsystem, 3D-grafik, VRML. Interaktiv och dynamisk webbpublicering av rumsliga data. Scripting och automatisering av kartlayout och symbolisering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50451

Rubriker med innehåll från kursplan AG2412 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Föreläsningar 20 timmar
Laborationer 40 timmar
Skriftlig tentamen

Kursinnehåll

- Kartsymboler
- Visuella variabler: spacing, storlek, orientering, form, arrangemang, höjd, hue, value, saturation.
- Data klassificering
- Topografisk och tematisk kart- och symboldesign
- Kartdesign för presentation, syntes, analys och utforskning av geografiska data
- Explorativ dataanalys, grafiska tekniker för dataanalys
- 2D, 2.5 D, 3D och 4D-grafik och dess representation
- Temporala data och deras representation

Lärandemål

Det främsta målet med denna kurs är att lära sig principer för kartografi och tekniker för effektiv visualisering av geografiska data. Efter kursen ska studenten kunna designa analoga och digitala kartografiska produkter med ett befintligt geografiskt informationssystem, och att få kritiskt tänkande viktigt för att undvika att bli vilseledd av kartografiska produkter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusiv minst 3hpinom vardera Programmering, Linjär algebra, Envariabelanalys, Sannolikhetsteori och statistik samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Terry A. Slocum, Robert B. McMaster, Fritz C. Kessler, and Hugh H. Howard, 2008, Thematic Cartography and Geographic Visualization, 3rd Edition, Prentice Hall.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Examination, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3,0 cr) (A/B/C/D/E/FX/F)
Godkända laborationer  (LAB1; 3.0 cr) (P/F)
Projekt (PRO1; 1,5 cr) (P/F)

Deltagande i studiebesök och slutseminarier

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej ingen möjlighet till plussning 

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AG 2421 A GIS Project

Kontaktperson

Takeshi Shirabe, shirabe@kth.se