AH1815 Introduktion till GPS 7,5 hp

Introduction to GPS

Global Positioning System har blivit ett vanligt verktyg inte bara för navigering utan även för mätning, dvs applikationer där cm eller mm noggrannhet krävs. Detaljmätning eller upprättande av geodetiska stomnät är exempel på sådana tillämpningar. Syftet med kursen är att få teoretisk och praktisk kunskaper om GPS, som är nödvändiga för att kunna planera, genomföra och bearbeta GPS-observationer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • Identifiera vilka satellitobservationer kan användas för positionsbestämning och förklara hur de kan användas för beräkning av position och hastighet av en mottagare
 • Identifiera komponenter av GPS och förklara deras funktion
 • Planera, genomföra och bearbeta GPS-observationer, med hjälp av avancerade geodetiska mottagare, i syfte att upprätta geodetiska nät, detaljmätning, utsättning och banbestämning av ett fordon
 • Utvärdera kvalitet av koordinat bestämda m.h.a. GPS.
 • Transformera koordinaterna till givet referenssystem
 • Kombinera GPS och terrestra observationer

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande principer för positionering med hjälp av satelliter
 • Komponenter i satellit positioneringssystem och deras funktion: satelliter, kontrollstationer, mottagare
 • GPS-positionerings- och mätningsmetoder
 • Felkällor och deras eliminering
 • Differentiell GPS, RTK, DGPS
 • Detaljmätning och utsättning med GPS
 • Inrättande av geodetiska stomnät
 • Kombination av terrestra och GPS-mätningar
 • Transformationer: anslutning av GPS-mätningar till lokala referenssystem

Kursupplägg

Föreläsningar: 20 h

Laborationer: 40 h

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

Minst 6 hp kurs i mätningsteknik

Litteratur

B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, J. Collins (2001). GPS, Theory and Practice, Springer. Wien, New York.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Written exam (TEN1; 4,5c)

Approved laboration (LAB1;  3c) 

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Kontaktperson

Milan Horemuz, horemuz@kth.se, 08-790 7335

Examinator

Milan Horemuz <milan.horemuz@abe.kth.se>

Påbyggnad

AH2923 Global Navigation Satellite Systems

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.