AH1816 Geodetisk mätningsteknik II 9,0 hp

Geodetic Surveying II

En grundkurs om geodetiska instrument och mätmetoder samt dess tillämpning för inmätning och utsättning.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

 • förstå principen för hur geodetiska instrument fungerar och hur de används
 • förstå hur lokala, regionala referens- och höjdsystem är uppbyggda
 • mäta och beräkna enkla förtätningar av stomnät
 • planera och genomföra alla huvudmoment i ett utsättningsprojekt
 • planera och genomföra alla huvudmoment i ett inmätningsprojekt
 • utvärdera kvaliteten i olika typer av mätningar och resultat

Kursens huvudsakliga innehåll

Instrument och metoder för olika typer av positionering. Stommätning: uppbyggnad av lokala referenssystem i olika dimensioner.

Utsättning: tolkning, utsättningsmetoder och redovisning. Inmätning: inmätnings- och beräkningsmetoder och vidare bearbetning till färdig slutprodukt.

Kvalitet i insamlade mätdata och beräknade resultat. 

Kursens övnings- och laborationsmoment innehåller bl.a. två stycken uppgifter, dels en utsättnings-, dels en inmätningsuppgift. Syftet med dessa är att studenten skall arbeta med och förstå hela processkedjan i sådana typer av projekt.

Den avslutande projektdelen omfattar teori och praktik inom en ingenjörstillämpning, t.ex. deformationsmätning eller industrimätning.  

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

SF1624 Algebra och geometri eller minst 6 hp i Linjär algebra

Litteratur

Lantmäteriet m.fl. 2012: Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. Tillgänglig på www.lantmateriet/hmk.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 4,5, betygsskala: P, F

TEN1 -  Tentamen, 3,0 p, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

ÖVN1 - Övningar, 4,5 p, betygsskala: P, F

PRO1 - Projektuppgifter, 1,5 p

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Examinator

Milan Horemuz <milan.horemuz@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen innehåller praktiska mätningar utomhus och ett mätprojekt.

Påbyggnad

AH1815, Introduktion till GPS

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.