AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp

Transport Policy and Evaluation

En transportplanerare bör kunna identifiera och utvärdera relevanta politiska åtgärder och strategier av intresse. Denna kurs är inriktad på att ge en översikt av metoder som används av transportplanerare för projektetbedömning och utvärdering. Projektutvärdering kan tillämpas på smala projekt som trafiksignalplaner samt omfattande strategier som att gynna kollektivtrafiken, trafikhanteringsåtgärder eller att uppmuntra hållbarhet. I denna kurs kommer du att fokusera på strategiformulering och metoder för projektutvärdering, med särskild betoning på samhällsekonomiska kalkyler, analys av rättvisa konsekvenser, icke-marknadsvärdering, och hållbarhetsfrågor. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20016

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Yusak Susilo <yusak.susilo@abe.kth.se>

 • Lärare

  Juan Manuel Lorenzo Varela <juan.lorenzo@abe.kth.se>

  Roberto Fernandez Abenoza <roberto.abenoza@abe.kth.se>

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna: 

 • identifiera relevanta politiska åtgärder och strategier för att lösa kommunikationsproblem och diskutera dess effektivitet i förhållande till samhälleliga mål.
 • diskutera de bakomliggande principerna för olika bedömningsramar.
 • tillämpa flerkriteriersanalys till transportprojekt.
 • förklara och tillämpa principerna bakom samhällsekonomiska analyser för att göra ekonomiska bedömningar av transportprojekt.
 • redovisa fördelarna och begränsningarna av samhällsekonomiska analyser.
 • tillämpa metoder för icke-marknadsvärdering och diskutera dess styrkor och begränsningar.
 • tillämpa relevanta metoder för att ta hänsyn till osäkerhet i projektutvärdering.
 • använda relevanta metoder för redovisning av fördelningsmässiga effekter av olika åtgärder och diskutera dess starka sidor och begränsningar.
 • använda och diskutera rättvisa åtgärder som tillämpas i utvecklingsländer.
 • identifiera viktiga hinder för genomförandet av transportpolitiken i olika sammanhang, och diskutera sätt att hantera sådana hinder.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Politisk identifikation och strategiformulering. 
 • Ramar för att utvärdera transportpolitiska effekter - markanvändning, tillgänglighet, luftföroreningar, buller, olyckor och hållbarhet. 
 • Principer för bedömning av fördelar och kostnader. 
 • Grundläggande principer och metoder för marknads- och icke marknadsutvärdering, såsom ”stated-choice” metoder, hedoniska prismodeller kontingentval, och resekostnadsmetoder. 
 • Nuvärde, räntor och diskonteringsränta. 
 • Skatter, avgifter och reglering. 
 • Principer och metoder för att hantera osäkerheter i bedömning och utvärdering. 
 • Rättvisa och fördelningsmässiga effekter. 
 • Hållbarhet och rättvisa mellan generationerna. 
 • Genomförande och hinder för genomförande. 

Innehållet i kursen presenteras och utövas i handledning. Ytterligare utbildning ges i laborationer. 

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 6hp inom vardera linjär algebra, envariabelanalys samt sannolikhetsteori och statistik eller dess motsvarande; samt
 • Engelska B/6.    

Rekommenderade förkunskaper

För fristående studenter krävs följande: KTH 

 • en avslutad kandidatexamen i teknik, vetenskap, ekonomi eller planering varav minst 60 högskolepoäng i matematik, fysik, statistik och / eller datalogi, enligt villkoren för behörighet för masterprogrammet i transportsystem
 • dokumenterade kunskaper i engelska B, eller motsvarande. 

För studerande i Masterprogram i Transport Systems på KTH rekommenderas kursen i Transport och Samhälle, AH2300 och Transportprognoser, AH2302.

Litteratur

Mallard, G. and Glaister, S., 2008, Transportation Economics: Theory, Application, and Policy, ISBN 978-0230516878.

Ett urval av forskningasrtiklar.

Examination

 • LABA - Laboration, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektrapport, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Obligatoriska laboratorieövningar motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obligatoriskt projektarbete motsvarande 3,5 hp med betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Systemanalys och ekonomi

Kontaktperson

Yusak Susilo, yusak.susilo@abe.kth.se

Examinator

Yusak Susilo <yusak.susilo@abe.kth.se>

Påbyggnad

Lämplig uppföljning kurs: AH2303 Transport and sustainable development

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.