Hoppa till huvudinnehållet

AH2301 Transportpolicy och utvärdering 7,5 hp

En transportplanerare bör kunna identifiera och utvärdera relevanta politiska åtgärder och strategier av intresse. Denna kurs är inriktad på att ge en översikt av metoder som används av transportplanerare för projektetbedömning och utvärdering. Projektutvärdering kan tillämpas på smala projekt som trafiksignalplaner samt omfattande strategier som att gynna kollektivtrafiken, trafikhanteringsåtgärder eller att uppmuntra hållbarhet. I denna kurs kommer du att fokusera på strategiformulering och metoder för projektutvärdering, med särskild betoning på samhällsekonomiska kalkyler, analys av rättvisa konsekvenser, icke-marknadsvärdering, och hållbarhetsfrågor. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2301 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Politisk identifikation och strategiformulering. 
 • Ramar för att utvärdera transportpolitiska effekter - markanvändning, tillgänglighet, luftföroreningar, buller, olyckor och hållbarhet. 
 • Principer för bedömning av fördelar och kostnader. 
 • Grundläggande principer och metoder för marknads- och icke marknadsutvärdering, såsom ”stated-choice” metoder, hedoniska prismodeller kontingentval, och resekostnadsmetoder. 
 • Nuvärde, räntor och diskonteringsränta. 
 • Skatter, avgifter och reglering. 
 • Principer och metoder för att hantera osäkerheter i bedömning och utvärdering. 
 • Rättvisa och fördelningsmässiga effekter. 
 • Hållbarhet och rättvisa mellan generationerna. 
 • Genomförande och hinder för genomförande. 

Innehållet i kursen presenteras och utövas i handledning. Ytterligare utbildning ges i laborationer. 

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna: 

 • identifiera relevanta politiska åtgärder och strategier för att lösa kommunikationsproblem och diskutera dess effektivitet i förhållande till samhälleliga mål.
 • diskutera de bakomliggande principerna för olika bedömningsramar.
 • tillämpa flerkriteriersanalys till transportprojekt.
 • förklara och tillämpa principerna bakom samhällsekonomiska analyser för att göra ekonomiska bedömningar av transportprojekt.
 • redovisa fördelarna och begränsningarna av samhällsekonomiska analyser.
 • tillämpa metoder för icke-marknadsvärdering och diskutera dess styrkor och begränsningar.
 • tillämpa relevanta metoder för att ta hänsyn till osäkerhet i projektutvärdering.
 • använda relevanta metoder för redovisning av fördelningsmässiga effekter av olika åtgärder och diskutera dess starka sidor och begränsningar.
 • använda och diskutera rättvisa åtgärder som tillämpas i utvecklingsländer.
 • identifiera viktiga hinder för genomförandet av transportpolitiken i olika sammanhang, och diskutera sätt att hantera sådana hinder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 6hp inom vardera linjär algebra, envariabelanalys samt sannolikhetsteori och statistik eller dess motsvarande; samt
 • Engelska B/6.    

Rekommenderade förkunskaper

För fristående studenter krävs följande: KTH 

 • en avslutad kandidatexamen i teknik, vetenskap, ekonomi eller planering varav minst 60 högskolepoäng i matematik, fysik, statistik och / eller datalogi, enligt villkoren för behörighet för masterprogrammet i transportsystem
 • dokumenterade kunskaper i engelska B, eller motsvarande. 

För studerande i Masterprogram i Transport Systems på KTH rekommenderas kursen i Transport och Samhälle, AH2300 och Transportprognoser, AH2302.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatoriska laboratorieövningar motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obligatoriskt projektarbete motsvarande 3,5 hp med betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2301

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Lämplig uppföljning kurs: AH2303 Transport and sustainable development