AI1107 Samhällsekonomi 7,5 hp

Economics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar följande ämnesområden:

1. Kostnadskalkyler, investeringskalkyler och hur dessa kan användas både för projektanalys och för värdering av fastigheter.

2. Mikroekonomi: prisbildning på konkurrensmarknader och marknader med monopolinslag, olika regelsystem och deras effekter, med fördjupning rörande bostadsmarknaden.

3. Makroekonomi med tonvikt på cykler på bygg- och fastighetsmarknaden och hur dessa sammanhänger med allmänna konjunktursvängningar och konjunkturpolitik

Lärandemål *

Efter kursen skall studenten kunna:

 • göra enklare kostnadskalkyler, investeringskalkyler och värderingar
 • analysera och kritiskt granska antaganden som görs i dessa typer av kalkyler
 • analysera effekterna på pris och producerade kvantiteter av olika förändringar på en marknad
 • kritiskt granska argument för/emot olika typer av regler på en marknad
 • förstå varför vissa makroekonomiska åtgärder vidtas, t ex att riksbanken ändrar räntan
 • bedöma allmänna effekter av hur olika makroekonomiska förändringar påverkar bygg- och fastighetsmarknaden
 • förstå vilka mekanismer som kan leda till förändringar i byggande och fastighetspriser.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, övningar samt författande av en mindre kursuppsats.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1137) eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1. Kompendium "Samhällsekonomi"

2. Axelsson, R, mfl "Mikroekonomi", eller motsvarande

Mindre ändringar kan ske och anges på hemsidan senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hjälpmedel på tentan: miniräknare och svensk-XXX ordbok

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd skriftlig tentamen (TENA; 6 hp), godkänd projektuppgift (PROA; 1,5 hp). Bra kursuppsats samt aktivt deltagande på övningar ger bonuspoäng som tillsammans med antalet poäng på tentan ligger till grund för slutbetyget.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans Lind

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1107

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Lind, tel: 08-790 7365, e-post: hans.lind@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.