Hoppa till huvudinnehållet

AI1123 Organisation och ledarskap 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI1123 (VT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • organisationsteori och skolbildningar med fokus på organisationsbeteende, men också på individen och gruppen – mänskligt beteende.
 • teorier inom områdena management och ledarskap
 • projekt och projektledning
 • etik och moral
 • Praktiska tillämpningar – organisationer inom fastighetsbranschen och finansiella organisationer

Lärandemål

Kursens mål är att du ska kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom organisationsteori, management och ledarskap
 • analysera problem/möjligheter på organisations-, grupp- och individnivå
 • beskriva och redogöra för projekt och projektarbete samt projektledning
 • analysera och reflektera över etiska aspekter rörande organisationer på fastighets- och finansmarknaderna

Kursupplägg

15 föreläsningar och 3 seminarier. Till seminarierna hör uppgifter som utförs individuellt och i grupp. Betygen på seminarierna sammanställs till en sammanfattad bedömning som sedan vägs mot betyget på tentan. Betyg på seminarierna och tenta viktas lika och avrundas uppåt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän och särskild behörighet för studier på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ej bestämd, meddelas i samband med kursstart.

 • Kompendium med organisationsteoretiska klassiker
 • McShane, S. L. & von Glinow, M. A. (2005) Third international edition Organizational behavior. Emerging realities for the workplace revolution. New York: McGraw-Hill Companiers.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - KursPM, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5p), godkänd kurs PM (INL1; 3p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kent Eriksson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1123

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Beslutstödsystem, Finansiella system

Kontaktperson

Sara Jonsson, 08-790 8668, sara.jonsson@abe.kth.se

Övrig information

15 föreläsningar och 3 seminarier. Till seminarierna hör uppgifter som utförs individuellt och i grupp. Betygen på seminarierna sammanställs till en sammanfattad bedömning som sedan vägs mot betyget på tentan. Betyg på seminarierna och tenta viktas lika och avrundas uppåt.