Hoppa till huvudinnehållet

AI1138 Management och etik i fastighet och finans 7,5 hp

En chef behöver förstå hur information om företagets verksamhet kan erhållas, samt hur verksamheten kan styras genom arbetsfördelning och incitament. Management handlar om att, baserat på en god kunskap om organisationers och marknaders funktion, kunna förstå, utvärdera och tillämpa styrmedel för att företagets verksamhet ska inriktas mot ett visst område. I alla företag, men i synnerhet i kunskapsintensiva tjänsteföretag, är det av största vikt att management och organisation är etiskt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI1138 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Managementteori och skolbildningar med fokus på förändring och värdeskapande teorier inom områdena management och organisation
 • Etik och moral i fastighet och finans
 • Praktiska tillämpningar – management inom fastighetsbranschen och finansiella organisationer

Lärandemål

Kursens mål är att du ska kunna

 • identifiera och analysera problem avseende management och etik med särskild tonvikt på fastighets och finansföretag.
 • beskriva, analysera och problematisera managementteorier
 • analysera och reflektera över management inom fastighets- och finansmarknaderna
 • redogöra för de normativa teorier och de management-modeller som bildar kursens grundläggande analysverktyg
 • applicera de företagsetiska problemställningar och lösningsförslag som utgör kursens tillämpade del
 • självständigt analysera texter utifrån ett etiskt perspektiv.
 • självständigt analysera fall utifrån managementlitteraturen.
 • skriva analyserande texter utifrån ett etiskt perspektiv med ett självständigt tillämpande av de etiska kunskaper och analysverktyg som kurslitteraturen tillhandahållit.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AI1123, Organisation och ledarskap åk 1, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Organisation och Ledarskap

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Kompendium med managementartiklar
 • Pfeffer, J. and Sutton, R.I., (2006) Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense: Profiting from Evidence-Based Management, Harvard Business School Press.  
 • Etikkompendium för nedladdning: Sven Ove Hansson, "Några etiska teorier" (2002)
 • Handout om fakta och värderingar för nedladdning: Niklas Möller, "Fakta vs värderingar" (2004)
 • Uppsatsinstruktioner för nedladdning: Lars Lindblom, "Om uppsatsskrivning" (2006)
 • Boatright, John (2007), Ethics in Finance, Wiley 2nd ed.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd närvaro (1.5p), skriftlig tentamen (TEN1; 3p), godkänd kurs PM (INL1; 3p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1138

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd