Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Björn Berggren

Profilbild av Björn Berggren

Skolchef, Professor

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B
Rum

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Björn Berggren är professor i företagsekonomi och hans huvudsakliga forskningsintressen är entreprenörskap, fastigheter, finansiering av mindre företag samt regional utveckling. Genom åren har Björn forskat kring relationen mellan en välfungerande kapital- och kompetensinfrastruktur och dennas relation till utvecklingen av företagsamheten och entreprenörskap i den lokala kontexten. Björns forskning har haft ett relativt praktiskt anslag och resultaten från forskningen har ofta resulterat i olika typer av aktiviteter i den lokala miljön.

Björn Berggren är programansvarig för institutionens doktorsprogram som spänner över flera ämnen och heter, Samhällsbyggnad; management, ekonomi och juridik.

På KTH har Björn varit tidigare varit programansvarig för kandidatprogrammen i fastighet och finans samt fastighetsutveckling med förmedling. Han har även under 20 års tid undervisat vid flera svenska universitet inom entreprenörskap, fastigheter, management och marknadsföring.

Björn disputerade 2002 vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och blev befordrad till docent i tillämpad finansiell ekonomi vid KTH under 2011.

För närvarande är Björn Berggren framförallt aktiv i två olika forskningsprojekt som beskrivs nedan.

Företagande, finansiering och regional utveckling

Små och medelstora företag är mycket viktiga för svensk ekonomi då de står för en stor andel av den nya sysselsättningen i Sverige, utvecklar innovationer, samt bidrar till förnyelsen av näringslivet. För att mindre företag ska kunna spela dessa viktiga roller, förutsätts att de kan övervinna hinder och ta tillvara möjligheter på marknaden. Sedan tidigare är det känt att tillgång till finansiering och relevant kompetens tillhör de kritiska resurser som företag måste säkra på marknaden.

Sedan 15 år har ett forsknings- och utvecklingsprojekt pågått som studerar företagandets möjligheter med både kvalitativ och kvantitativ metod, där speciellt fokus lagts på det lokala företagandets specifika förutsättningar. Projekten har genomförts i nära samarbete med lokala, regionala, nationella partners, bland annat banker, företagare, kommunala tjänstemän och politiker samt företrädare för det offentliga och privata kapitalet. I projekten analyseras, implementeras och utvärderas olika idéer och initiativ för att förbättra förutsättningarna för företagandets tillväxt. Genom att samverka får de enskilda aktörernas arbete betydligt större genomslag än vad som hade varit fallet om de arbetat enskilt.

I tydlig trend på bankmarknaden under de senaste decennierna är att bankerna i allt högre grad hänvisar sina kunder till olika digitala lösningar och samtidigt stänger de lokala bankkontoren. Sedan 1990 har ungefär hälften av bankkontoren försvunnit, framförallt utanför storstadsområdena. Bankkontoren har fyllt och fyller en viktig funktion i den lokala finansiella infrastrukturen genom att samla information av olika slag om den lokala företagsamheten. En del av denna information är mjuk information som inte helt lätt kan inkorporeras i en kvantitativ kreditbedömning. Detta är problematiskt för företag i de tidiga utvecklingsstadierna som delvis saknar en historik att falla tillbaka på.

Resultaten från forskningsprojektet kring den förändrade finansiella infrastrukturen tyder på att i regioner där den finansiella infrastrukturen har monterats ned, startas det färre nya företag, något som på sikt är avgjort för den regionala utvecklingen.

Forskargruppen består av Björn Berggren, Andreas Fili, Cynthia Ho Sin Tian och Mats Wilhelmsson.

Affärsutveckling och finansiering av innovativa företag

Att skapa växande, innovativa företag har lyfts fram som en ödesfråga för både den svenska som den europeiska ekonomin. Därför har ett stort antal program utvecklats i flertalet europeiska länder som siktar på att skapa bättre förutsättningar för innovativa företag att utveckla produkter som snabbare når marknaden. Det som majoriteten av programmen fokuserar på är att underlätta för innovativa företag att få tillgång till finansiering och access till aktörer som kan vara behjälpliga med affärsutvecklingen.

Tidigare forskning har visat att affärsänglar spelar en central roll för utvecklingen av teknikbaserade företag i tidiga faser. Utvecklingen på marknaden både i Sverige och internationellt visar att affärsänglar i större utsträckning än tidigare sluter sig samman i nätverk för att genomföra investeringar. Samtidigt kan det också konstateras att det formella riskkapitalet, venture capitalfonder, i högre grad investerar i senare skeden i företagens utveckling. En relativt sett ny lösning är finansiering via digitala plattformar – crowdfunding – som skulle kunna vara ett alternativ för innovativa företag. Det kan också konstateras att olika offentliga aktörer riktar olika typer av finansiellt stöd men även kompetensmässiga insatser mot innovativa företag. Sammantaget leder detta till frågor kring hur innovativa företag idag löser frågor kring finansiering och kompetensförsörjning i verksamhetens i tidiga faser.

Detta forskningsprojekt analyserar hur olika finansieringskällor riktade mot innovativa företag har utvecklats över tid, där vi bland annat har följt enskilda företagsänglar och ett antal affärsänglanätverk sedan de startades. Frågor kring organisering och investeringspreferenser analyseras med hjälp av kvalitativ och kvantitativ metod.

Forskargruppen består av Björn Berggren, Andreas Fili och Lars Silver.


Kurser

Entreprenörskurs I (KF2300), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Entreprenörskurs II (KF2310), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Entreprenörskurs III (KF2320), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fastighetsförmedling i juridiken (AI1172), examinator | Kurswebb

Företags- och fastighetsbeskattning (AI1179), kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Björn Berggren

Publikationer

Publikationslista