AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp

Fundamentals of Residential Real Estate Finance

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Fastighetsinvesteringar, det finansiella systemet, finansiella intermediärer, kreditmarknadsinstrument, räntor med korta och långa löptider, finansiell hävstång, nuvärdesmatematik, marknaden för hypotekslån, lån med rörliga och bundna räntor, amorteringsplaner, räntemarginaler, avkastningskurvor, finansiell analys av skuldfinansierade fastighetsinvesteringar, bankverksamhet, direktavkastning, kreditrisker, ränterisker; finansiell stabilitet och finansiella regleringar, finansiella kriser.

Lärandemål *

Efter godkänd kursen ska studenten kunna:

 • beskriva finans- och fastighetsmarknaders funktioner, strukturer, instrument och aktörer,

 • beskriva och analysera hur olika finansieringsalternativ påverkar fastighetsinvesteringars kassaflöden och lönsamhet,

 • förklara hur olika faktorer kan påverka utvecklingen av räntor, och hur ränteförändringar i sin tur kan påverka värderingen av kreditmarknadsinstrument och fastigheter,

 • tolka och analysera viktiga finansiella nyckeltal som presenteras i bankers och fastighetsbolags rapporter,

 • beskriva och analysera olika åtgärder för att öka den finansiella stabiliteten och motverkar finansiella obalanser,

 • ge exempel på hur kunskaper i fastighetsfinansiering och investeringsanalys kan användas för att analysera och utveckla aktiviteter som kan leda till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social samhällsutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurser:

AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi eller motsvarande kurs

AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter 3,5 hp (INL1),

Skriftlig tentamen 4 hp (TEN1)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Fredrik Armerin

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1144

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Armerin (fredrik.armerin@abe.kth.se)