AI1148 Fastighetsvärdering för samhällsbyggnad 7,5 hp

Real Estate Valuation for Civil Engineering and Urban Management

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • Redogöra för grunderna inom pris- samt värdeteori som praktisk fastighetsvärdering vilar på
 • Redogöra för innebörden av olika begrepp inom fastighetsvärdering med fokus på de fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska, byggtekniska och samhällsekonomiska (miljö) aspekterna
 • Redogöra för fastighetsvärderingsprocessen och de olika värderingsmetoderna tillämpliga för olika typer av objekt som småhus, bostadrättslägenheter, kommersiella fastigheter eller skogsfastigheter
 • Analysera, diskutera och presentera olika fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska, byggtekniska och samhällsekonomiska (miljö) aspekter i ett värderingsuppdrag med särskild fokus på ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet
 • Självständigt applicera ovanstående kunskaper i praktiken på en given fastighet och genom grupparbete i projektform ta fram samt skriftligt och muntligt, redovisa och försvara slutsatserna i projektetarbetet
 • Kritisk granska och bedöma kvaliteten på ett värdeutlåtande,samt redovisa och försvara slutsatserna av projektarbetet skriftligt och/eller muntligt

Kursens huvudsakliga innehåll

En överblick över de centrala delarna inom ämnesområdet fastighetsvärdering med fokus på de fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska, byggtekniska och samhällsekonomiska (miljö) aspekterna i främst kontors- och hyresbostadssektorer.

Undervisningen ska på ett systematiskt sätt visa på de viktiga kopplingar som finns mellan kursens innehåll och juridik- och teknikfrågor.

Kursupplägg

Kursen består av en serie föreläsningar och ett  projektarbeten. Grundläggande begrepp, teorier och metoder i fastighetsvärdering presenteras av, samt diskuteras med lärare från avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi samt gästföreläsare aktiva på fastighetsmarknaden.

Behörighet

Investeringsanalys (AI1108) och Fastighetsförvaltning (AI1146) eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

.

Krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt projektarbete samt minst betyg E på sluttentamen. 

Ges av

ABE/Bygg- och fastighetsekonomi

Kontaktperson

Fredrik Brunes

Examinator

Fredrik Brunes <fredrik.brunes@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.