Hoppa till huvudinnehållet

AI1174 Individ- och bostadsbeskattning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50591

Rubriker med innehåll från kursplan AI1174 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Skattesystem. Skatteteorier. Fastighetstaxering. Beskattning. Inkomstskatt. Individbeskattning. Kapitalbeskattning. Fastigheter. Uppskov. Bostadsbyte. Bostadsrättsföreningar. Skatterätt. Bostadsavyttring. Kapitalvinstbeskattning.  

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för individ- och bostadsbeskattningssystemets uppbyggnad.
  • Tillämpa beskattningssystemet för individer och bostäder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper inom juridik motsvarande innehåll i kurs AI1550 Juridisk översiktskurs 15 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henry Muyingo (henry.muyingo@abe.kth.se)