AI1177 Finansiell ekonometri 7,5 hp

Financial Econometrics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Finansiella tidsserier och datakällor
 • Klassisk linjär regressionsanalys
 • Deskriptiv statistik av fastighets- och finansdata
 • Ekonometrisk analys av univariata tidsserier
 • Ekonometrisk analys av multivariata tidsserier
 • Tidsvarierande parametrar, volatilitet och korrelationer

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Analysera priser och avkastningar för viktiga ekonomiska tidsserier med fokus på fastighets- och finansmarknader
 • Estimera linjära univariata och multivariata ekonometriska modeller för ekonomiska tidsserier med hjälp av datorstöd
 • Utföra prediktioner och hypotesprövningar med hjälp av datorstöd
 • Tolka och analysera resultat som baseras på tidsserieekonometriska metoder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurs: AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance, senaste versionen, Cambridge University Press: Cambridge.
 • Wooldridge, J.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, senaste versionen, Cengage Learning: Mason, OH.
 • Föreläsningsmaterial och övningsmaterial, samt datamaterial från främst webbaserade datakällor.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Plussare: Redan godkända (A-E) tentamina kan inte skrivas igen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Bertram Steininger

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1177

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.