Hoppa till huvudinnehållet

AI1179 Företags- och fastighetsbeskattning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1179 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Skattesystem. Skatteteorier. Fastighetstaxering. Redovisning. Beskattning. Inkomstskatt. Mervärdesskatt. Fastighetsföretag. Företagsformer. Individbeskattning. Kapitalbeskattning. Fastigheter. Aktier. Värdepapper.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för företags- och fastighetsbeskattningssystemets uppbyggnad.
  • Tillämpa beskattningssystemet för företag och fastigheter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1179

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

studentexp.fob@abe.kth.se

Övrig information

Ersätter AI2114