AI1520 Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling 7,5 hp

Planning, Building and Environmental Law in Property Development

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar, övningar och seminarier som behandlar grunderna i det lagsystem som reglerar och inverkar på samhällsbyggandet och syftar till hållbar utveckling. Det innefattar regler som styr förändringar av markanvändning genom planer och tillstånd t.ex. vid bygg- eller infrastrukturprojekt. Det innefattar likväl miljölagstiftning såsom regler om hur exempelvis föroreningar i mark påverkar byggandet, skydd av natur och bebyggd miljö samt vilka särskilda regler som finns vid byggande i eller nära vatten. Det innefattar även regler om ansvarsfördelningen (finansiering, byggande och skötsel) mellan offentlig och privat sektor för gator, vatten och avlopp samt andra gemensamma nyttigheter. Studenten ska kunna tillämpa lagsystemet i enklare fall och ha kunskap om lagsystemets påverkan på samhällsbyggandet såsom när tillstånd måste sökas eller när det legala ramverket sätter gränser för vad som får göras

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna grunderna i detlagsystem som reglerar och inverkar på hållbar utveckling i samhällsbyggandet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Beskriva myndigheters befogenheter och ansvar i beslut rörande markanvändning och byggande

Beskriva det lagsystem som reglerar och styr markanvändning och byggande

Beskriva det lagsystem som reglerar skydd av natur och bebyggd miljö

Tillämpa ovanstående lagregler på fall av olika typer

Göra enklare bedömningar av potentiella fastighetsutvecklingar med stöd av lagen och aktuella planer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurs:

AI1127 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Slutbetyg ges av resultat på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jenny Paulsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1520

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.