Hoppa till huvudinnehållet

AI2148 Finansiering av entreprenörskap 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2148 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll kan beskrivas enligt följande: Den första delen av kursen är viktig för att förstå behovet av entreprenörskap från ett samhällsperspektiv, inklusive hållbarhetsperspektivet, och föratt förstå de olika typerna av nyföretagande som existerar i världen. Den första delen ger även en internationell utblick och visar på behovet av nätverkande för entreprenörer.

Ett viktigt område för entreprenören är att få en finansieringsstrategi för det nya företaget. Därför kommer förståelsen för detta utvecklas i den andra delen av kursen. I finansieringsstrategin ingår strategi, värdering, kontrakt och avtal mellan entreprenörer och finansiärer. Offentliga finansiärer diskuteras också.

Kursen avslutas med en summering av finansiellt beslutsfattande bland entreprenörer inclusive användandet av finansiella prognoser, och hur tekniskt och ekonomisk kunskap kan ge betydande inblick i utvecklingen av dessa prognoser.  

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:1.      Definiera och förklara baskoncept och termer som används för analysera entreprenörskap och finansiering av entreprenörskap.

2.      Diskutera teorier och modeller för entreprenörskap och finansiering av entreprenörskap och tillämpa dem på en start-up process.

3.      Utvärdera och bedöma olika strategier för ett entreprenöriellt företag avseende finansering, kontraktering, värdering och avyttring.

4.      Diskutera entreprenörskapets roll i samhället och den betydelse det offentliga har för finansiering av entreprenörskap.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till mastersprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2148

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Berggren (bjorn.berggren@abe.kth.se)