Hoppa till huvudinnehållet

AI2152 Kvantitativa metoder tillämpade på fastigheter och byggnader 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2152 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Beskrivande statistik, slumpvariabler och sannolikhetsfördelningar; regressionsanalys; hypotesprövning, prognoser; ekonometriska modeller med tvärsnittsdata, tidsseriedata och paneldata; modellantaganden; efterfråge- och utbudsanalys Excel; R och / eller Python; Chi2-tester; kvantitativa modeller i fastighetsekonomi och finansiell ekonomi; övervakad och oövervakad inlärning.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i olika kvantitativa metoder, framför allt ekonometriska metoder, men även andra populära statistiska och kvantitativa metoder som behövs för empiriska och teoretiska analyser av olika ekonomiska skeenden. I kursen övas också förmågan att arbeta med moderna verktyg för kvantitativ dataanalys som R och/eller Python samt Excel i syfte att kunna skriva empiriska rapporter.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • formulera och tillämpa olika ekonometriska och statistiska metoder för empirisk analys av tvärsnittsdata, tidsseriedata och paneldata,

  • formulera och tillämpa olika kvantitativa metoder för ekonomisk analys av ekonomiska skeenden i samhället i allmänhet och i synnerhet på fastighets-, bygg- och finansmarknader,

  • analysera och föreslå potentiella lösningar till problem med olika ekonometriska modellantaganden,

  • ge exempel på hur kvantitativa metoder kan användas för att analysera och utveckla aktiviteter som kan leda till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social samhällsutveckling,

i syfte att ge beslutsfattare information som kan leda till att fler korrekta beslut fattas.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Han-Suck Song

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2152

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd