Hoppa till huvudinnehållet

AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2155 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Marknadskrafter som påverkar utvecklingen av städer; markhyra; markanvändning; urbana problem så som trafikköer; samhällsekonomiska bedömningar.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenterna en djup förståelse för rumsliga ekonomiska teorier och urbana frågor. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • Beskriv och analysera de ekonomiska faktorerna bakom städernas existens, utveckling och tillväxt.

 • Analysera och tolka kvantitativa data om stadstillväxt och ekonomiska basmodeller.

 • Tillämpa lokaliseringsteorier som förklarar hur markpriser och regleringsregler påverkar lokaliseringen av olika ekonomiska aktiviteter och bostadsmarknader.

 • Förklara de ekonomiska orsakerna till och konsekvenserna av viktiga urbana utmaningar som luftföroreningar, segregering etc. och de politiska svaren på dessa utmaningar.

 • Beskriv lokala myndigheters roll när det gäller att tillhandahålla offentliga varor och hushållens val av service i förhållande till skatter.

 • Förklara CBA-konceptet och antagandena bakom det samt begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

O'Sullivan A, Urban Economics, McGraw-Hill, Latest edition.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursarbetet består av en uppsats och ett antal övningar. För att få godkänt på kursen krävs godkänd uppsats samt godkänt resultat på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Wilhelmsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2155

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Abukar Warsame, 08-790 6912, abukar.warsame@abe.kth.se