AI260X Examensarbete i fastighetsvetenskap 30,0 hp

Degree project in Land Management

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet skall utgöra en del av en fördjupning inom huvudområdet på avancerad nivå för att uppfylla kraven för en masterexamen. Det innebär att examensarbetet i normalfallet skall genomföras inom det huvudområde examen gäller och som studenten förberetts för. Om studenten önskar utföra examensarbete inom ett område som ligger utanför utbildningsprogrammet skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig.

Lärandemål *

Studenten ska:

  • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet på ett givet problem
  • Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom huvudområdet
  • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
  • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering
  • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

En huvuddel av studierna, minst 60 hp, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Ekbäck

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI260X

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jenny Paulsson, phone: 08-790 6661, e-mail: jenny.paulsson@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.