Hoppa till huvudinnehållet

AI273U Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI273U (VT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna:

  • Utföra en värdering med vedertagna metoder (ortspris- och kassaflödesmetoden).
  • Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och kunna analysera hurändring av dessa parametrar påverkar fastighetens marknadsvärde.
  • Redogöra för hur en marknadsanalys används i en fastighetsvärdering.
  • Redogöra för vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.
  • Redogöra för hur osäkerhet ska beaktas i en fastighetsvärdering.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar, projektarbete, kontrollskrivningar och tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier inom teknik, ekonomi eller motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt med fastighetsnokenklatur (2011), institutet för värdering av fastigheter i Stockholm och Fastighetsnytts förlag, Stockholm.

Fastighetsvärdering - Grundläggande teori och praktisk värdering (2008) Lantmäkleriverket och Mäklarsamfundet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INLN - Kursuppsats, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENN - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Brunes

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI273U

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Brunes, fredrik.brunes@abe.kth.se

Övrig information

Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.