Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI282U (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen behandlas komplicerade situationer rörande forändringar  i fastighetsindelning och

rättighetsupplåtelser. Kursen utgor en foödjupning av ämnesinnehållet i tidigare fastighetsrättsliga kurser, huvudsakligen koncentrerad till fastighetsbildningslagen. I kursen behandlas även de delar av äldre rätt som fortfarande har betydelse vid fastighetsbildning.

De fiesta förelasningar, övningar och seminarier innefattar studier av lagtext, förarbeten och rättspraxis for tolkning av gällande rätt.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen ar att deltagarna skall erhalla fordjupade kunskaper om

fastighetsindelning och rättigheter samt metoder att förändra dessa, så att de självständigt genom tolkning av lagtext, förarbeten, rättspraxis samt fastighetsrättslig doktrin skall kunna tillämpa gällande bestämmelser i komplicerade praktiska situationer.

Detta innebar att kursdeltagarna efter fullgjord kurs bl.a. skaII kunna:

Identifiera, kombinera och ställa samman vilka rättsliga åtgärder i form av exempelvis planer, tillstånd, rättighetsupplåtelser, samråd, sammanträden m.m. som fordras for att genomföra ett komplicerat fastighetsbildningsprojekt.

Analysera, värdera och motivera vilken eller vilka av flera alternativa lagtekniska lösningar som är genomförbara inom ramen for gällande rätt.

Jämföra och utvärdera olika typer av rättsliga processer i fastighetsbildningssammanhang.

Redogöra för den historiska utvecklingen av den svenska fastighetsbildningsrätten.

Kursupplägg

Kursen ges under förutsattning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskap inom fastighetsrätt och fastighetsbildning eller motsvarande kunskaper genom

praktisk erfarenhet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI282U

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.