AI283U Markåtkomst och ersättning 7,5 hp

Compulsory Purchase and Compensation

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar det omfattande lagstiftningssystem som ger offentliga organ, och ibland även enskilda personer, rätt att förvärva mark med tvång i olika situationer. Följande huvudpunkter behandlas i kursen.

•                     Grundläggande motiv för att tillåta tvångsförvärv. Olika situationer där tvångsmöjligheter kan aktualiseras. Effekter av om tvångsförvärv inte vore möjliga? Ersättningsregler ur rättsekonomisk synvinkel. Värdebegrepp och deras relevans i kompensationssituationer. Vinstfördelning kontra skadeersättning.

•                     Principer för tillståndsprövning; judiciell eller administrativ hantering av tillståndsprövningen, materiella villkor för tvångsförvärv, tillträde. Tillämplig lagstiftning i olika situationer. Tillståndsprövning i olika regelsystem.

•                     Ersättningsregler i expropriationslagstiftning, plan- och bygglagen, förrättningslagstiftning, miljö- och naturvårdslagstiftning. Analys av rättsfall, praxis, förhandlingslösningar och frivillignormer.

•                    Värderingsproblem i olika ersättningssituationer. Metoder för bedömning av ekonomisk ersättning vid intrång och inlösen.

Lärandemål *

När markanvändningen förändras – genom tillkomsten av ny bebyggelse och utbyggnad av vägar, järnvägar, kraftledningar m.m. – måste den ursprungliga fastighets- och ägarstrukturen anpassas till nya förhållanden. För att säkerställa att viktiga samhällsbyggnadsprojekt ska kunna genomföras finns lagstiftning om tvångsförvärv/expropriation som innehåller regler om dels tillstånd till tvångsförvärv (markåtkomst), dels vilken kompensation (ersättning) den som måste avstå mark har rätt till. Det övergripande målet med kursen är att ge en djupare insikt och förståelse för dessa tillstånds- och ersättningsregler. Mer konkret innebär det att studenten skall kunna

•                     motivera och utveckla varför tvångsförvärv kan legitimeras

•                     ange olika lagars innehåll och tillämpningsområde samt avgöra i vilka praktiska situationer lagarna kan användas.

•                     förklara olika fastighetsvärdebegrepp och deras inbördes relation

•                     beskriva och jämföra olika ersättningsprinciper i lagstiftningen

•                    tillämpa olika ersättningsregler och beräkna efter vilka grunder ersättningen skall bestämmas i praktiska fall

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörghetskunskap. Motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet.t

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Sjödin, E., Ekbäck, P., Kalbro, T. & Norell, L. Markåtkomst och ersättning (Norstedts juridik, senaste upplagan).

Övrig kurslitteratur anslås i samband med kursstart.


Sjödin, E., Ekbäck, P., Kalbro, T. & Norell, L. Markåtkomst och ersättning (Norstedts juridik, senaste upplagan).

Övrig kurslitteratur anslås i samband med kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jenny Paulsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI283U

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.