AK107X Examensarbete inom filosofi, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Philosophy, First Cycle

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7.  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den filosofi som bedrivs vid KTH har inriktning mot teknik och teknikvetenskap, och även examensarbeten i filosofi måste ha den inriktningen. Detta är likväl ett brett område, eftersom tekniken och dess grundvetenskaper har mångfacetterade kontaktytor mot filosofin. Exempel på särskilt berörda delområden av filosofin är vetenskapsfilosofi, beslutsteori och moralfilosofi. Även frågor om teknikens effekter och dess roll i samhället behandlas inom ämnet.

Filosofiämnet har vid KTH en stark betoning av samarbete med andra discipliner. Det innebär att begreppsanalys och andra filosofiska metoder kombineras med empirisk kunskap som tas fram inom det teknikvetenskapliga området i fråga.

Kursen examineras genom den slutliga uppsatsen. Arbetet utförs individuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunna åtskiljas. Uppsatsens ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar först en arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Kursupplägg

Egna studier och handledd uppsatsskrivning.

Behörighet

Kurser om minst 135 hp inom utbildningsprogrammet.

Litteratur

Fastställs individuellt.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Presenterad och försvarad uppsats.

Ges av

ABE/Filosofi

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.