Hoppa till huvudinnehållet

AK2007 Data- och informationsetik 7,5 hp

Grundläggande kurs om etiska aspekter på data- och informationsteknologi.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AK2007 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Frågor om personlig integritet och rätten till privatliv, äganderätt, ansvar, sociala konsekvenser och värderingar, kommer att studeras med fokus på data- och informationsteknik. Utgångspunkten kommer att vara praktiska etiska problem och vi kommer att studera aktuella exempel inom IT där etiska frågeställningar har spelat en stor roll. Verktygen hämtar vi från moralfilosofi och värdeteori. Vi kommer bland annat att studera viktiga moralfilosofiska teorier som nyttoetik och pliktetik.

Lärandemål

Att ge redskap för- och träning i att identifiera och analysera etiska problem som uppstår i arbete med data- och informationsteknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs:

  • Grundläggande högskolebehörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Denna kursplan är giltig till och med 2015-01-19. Undervisning på kursen upphör efter detta datum. Studenter som är antagna på kursen enligt denna eller föregående kursplan ges rätt att examineras enligt denna kursplan även då undervisningen har upphört, dock längst till och med 2015-06-13.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2007

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jesper Jerkert, jerkert@kth.se, 08 790 9551

Övrig information

Kursinnehållet i kurserna Teknik och etik (AK2003), Bioteknologins etik (AK2008), Företagsledningens etik (AK2016), Etik och Teknik i Vården (AK2022)
och Data- och informationsetik (AK2007) är delvis överlappande. Studerande rekommenderas därför att endast läsa en av dessa kurser.

Gammal kod: 1N1108