AK2011 Teknik och etik 7,5 hp

Technology and Ethics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61136

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter som på grund av utbytesstudier inte istället kan läsa kursen under höstterminen.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50286

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  P1: I1, J1, I2, J2. P2: H1, I1, H2, I2. mer info

  Denna kurs samläses i stor utsträckning med AK2008. I praktiken utnyttjas endast modulerna J1 och J2 i period 1, och endast modulerna H1 och I1 i period 2.

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla program.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60590

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter som på grund av utbytesstudier inte istället kan läsa kursen under höstterminen.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50030

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: I1, J1, I2, J2. P2: H1, I1, H2, I2. mer info

  Denna kurs samläses i stor utsträckning med AK2008. I praktiken utnyttjas endast modulerna J1 och J2 i period 1, och endast modulerna H1 och I1 i period 2.

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla program.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

- kunna redogöra för viktiga etiska teorier,

- skriftligen och muntligen kunna diskutera och analysera etiska problem som kan uppstå i ingenjörsarbete,

- inom något visst ingenjörs- eller teknikanknutet område på ett mer fördjupat sätt kunna analysera etiska problem,

- kunna lyfta in tillämpad etisk teori och analys i praktisk ingenjörs- eller teknikanknuten verksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vi kommer att utgå från praktiska etiska problem. Dessa varierar varje gång kursen ges, men klassiska exempel inkluderar konflikter mellan säkerhet och ekonomi eller funktion, teknikens miljöeffekter, konflikter mellan ingenjörens professionalism och hennes/hans lojalitet gentemot uppdragsgivaren, arbete med moraliskt tveksamma teknologier, insiderproblem och industrispionage, integritetsfrågor i samband med IT, etc. För att kunna analysera dessa frågor kommer vi att använda arbetsredskap från moralfilosofin (etiken). Vi kommer att bekanta oss med viktiga moralfilosofiska teorier som t.ex. nyttoetik och pliktetik, och likaledes med användbara begrepp som t.ex. moraliska dilemman.

En viktig del i denna kurs utgörs av en enskilt skriven uppsats under handledning. Detta arbete innebär en fördjupning i ett etiskt problem som kan väljas i enlighet med studentens tidigare erfarenheter och studier. Grundmålet med detta arbete är att studenten ska kunna anlysera en – för de själva – ämnesrelevant teknik från ett etiskt perspektiv. För att kunna applicera de etiska teorierna och verktygen från kursen krävs en god förtrogenhet med de relevanta tekniska aspekterna

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Behörighet

120 hp universitetsstudier.    

Litteratur

- Huvudsaklig kurslitteratur (kursbok) fastställs senast fyra veckor före kursstart.

- Lista över övrig litteratur (artiklar) anslås på kursens hemsida vid kursstart.

Examination

 • DEL1 - Deltagande och förberedelseuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

DEL1 (deltagande och förberedelseuppgifter), 1,5 hp, betygsskala PF

TEN1 (tentamen), 3,0 hp, betygsskala A-F

Övn (inlämningsuppgift), 3,0 hp, betygsskala A-F

Slutbetyg på kursen bestäms av betyget på Övn.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Barbro Fröding, barbro.froding@abe.kth.se

Examinator

Sven Ove Hansson <sven-ove.hansson@abe.kth.se>

Övrig information

Kursinnehållet i kurserna Teknik och etik (AK2011) och Bioteknologins etik (AK2008) är delvis överlappande. Studerande rekommenderas därför att endast läsa en av dessa kurser.

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.