AK201X Examensarbete inom filosofi, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Philosophy, Second Cycle

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  50967

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 2

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60182

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 2

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla program

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Kursens huvudsakliga innehåll

Den filosofi som bedrivs vid KTH har inriktning mot teknik och teknikvetenskap. Detta är ett brett forskningsområde, eftersom tekniken och dess grundvetenskaper har mångfacetterade kontaktytor mot filosofin. Exempel på särskilt berörda delområden av filosofin är kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, beslutsteori, logik och moralfilosofi. Även frågor om teknikens effekter och dess roll i samhället behandlas inom ämnet.

Filosofiämnet har vid KTH en stark betoning av samarbete med andra discipliner. Det innebär att begreppsanalys och andra filosofiska metoder kombineras med empirisk kunskap som tas fram med teknik-, natur-, samhälls- och beteendevetenskaplig metod. (Se även om huvudområde under rubriken "Behörighet", nedan.)

Examensarbetet utförs indiviuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunna åtskiljas.

Examensarbetets ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar en arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Kursupplägg

Individuella studier och uppsatsförfattande under handledning.

Behörighet

Civilingenjörsexamen 300 hp:

Samtliga kurser i årskurs 1-3, alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen, samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå, inklusive någon kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Masterexamen 120 hp:

En huvuddel av studierna, minst 60 hp, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Allmänt:

Denna kurs är inrättad utan huvudområde, för att kunna ansökas av studenter från utbildningsprogram med olika huvudområden. Intresserad students programansvarig (eller grundutbildningsansvarig) ska tillsammans med ansvarig vid Avd. för Filosofi säkerställa att tilltänkt arbete har en sådan inriktning och ett sådant djup att det passar som examensarbete inom studentens utbildningsprograms huvudområde/teknikområde.   

Litteratur

Väljs individuellt.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftligt examensarbete med opposition (XUPP, 30 hp).    

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.