AK2023 Risk- och säkerhetsanalys i byggandet 7,5 hp

Risk- and Safety Analysis in Building

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om risker och säkerhet i byggnadsverk och i bygg- och anläggningsarbete. Efter genomgången kurs ska de studerande ha god kännedom om de viktigaste risk- och säkerhetsfrågorna inom detta teknikområde. De ska också ha god kännedom om viktiga grundbegrepp som används i analys av samhälleliga risker, samt om grundläggande principer för tekniskt säkerhetsarbete. Vidare ska de kunna tillämpa dessa kunskaper i analys av konkreta bygg- och anläggningsobjekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av dels föreläsningar, dels ett projektarbete

Föreläsningarna behandlar följande ämnen:

 • Introduktion. Hur tänkandet om tekniska risker har utvecklats
 • Beslutsteoretiska aspekter på risker
 • Risk kontra osäkerhet. Olika definitioner av risk och säkerhet.
 • Fakta och värderingar i tekniska riskbedömningar
 • Risk och etik. Riskkommunikation.
 • Riskanalysens grundförutsättningar, dess möjligheter och begränsningar
 • Teknisk riskanalys
 • Statistiska redskap för riskbedömning
 • Regelverket för byggnadsverk
 • Metoder för säkerhetsanalys av byggnadsverk 1
 • Metoder för säkerhetsanalys av byggnadsverk 2
 • Metoder för säkerhetsanalys av byggnadsverk 3
 • Hälso- och miljörisker med byggmaterial.
 • Att riskbedöma kemikalier och byggmaterial
 • Arbetsmiljörisker i byggandet
 • Bränder i byggnadsverk
 • Risker och säkerhet i byggkonstruktoner – en introduktion
 • Säkerhet i broar och stålkonstruktioner
 • Underhåll ur säkerhetssynpunkt
 • Geotekniska risker vid byggen ovan jord
 • Geotekniska risker i konstruktioner under jord
 • Analysredskap för geotekniska risker

Projektuppgiften tar formen av en fallstudie där de studerande, enskilda eller i grupp, ska studera ett enskilt bygg- eller anläggningsprojekt ur risk- och säkerhetssynpunkt. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Behörighet

Kursen förutsätter de kunskaper som förvärvats på samhällsbyggnadsprogrammet under årskurs 1-3.

Litteratur

TBA

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Examinationen sker genom en skrivning (4,5 hp) och ett projektarbete (3 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Hans-Åke Mattsson, 08 790 8033, hans-ake.mattsson@byv.kth.se

Examinator

Sven Ove Hansson <sven-ove.hansson@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1N1127

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.