Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAK2023 Risk- och säkerhetsanalys i byggandet 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AK2023 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av dels föreläsningar, dels ett projektarbete

Föreläsningarna behandlar följande ämnen:

 • Introduktion. Hur tänkandet om tekniska risker har utvecklats
 • Beslutsteoretiska aspekter på risker
 • Risk kontra osäkerhet. Olika definitioner av risk och säkerhet.
 • Fakta och värderingar i tekniska riskbedömningar
 • Risk och etik. Riskkommunikation.
 • Riskanalysens grundförutsättningar, dess möjligheter och begränsningar
 • Teknisk riskanalys
 • Statistiska redskap för riskbedömning
 • Regelverket för byggnadsverk
 • Metoder för säkerhetsanalys av byggnadsverk 1
 • Metoder för säkerhetsanalys av byggnadsverk 2
 • Metoder för säkerhetsanalys av byggnadsverk 3
 • Hälso- och miljörisker med byggmaterial.
 • Att riskbedöma kemikalier och byggmaterial
 • Arbetsmiljörisker i byggandet
 • Bränder i byggnadsverk
 • Risker och säkerhet i byggkonstruktoner – en introduktion
 • Säkerhet i broar och stålkonstruktioner
 • Underhåll ur säkerhetssynpunkt
 • Geotekniska risker vid byggen ovan jord
 • Geotekniska risker i konstruktioner under jord
 • Analysredskap för geotekniska risker

Projektuppgiften tar formen av en fallstudie där de studerande, enskilda eller i grupp, ska studera ett enskilt bygg- eller anläggningsprojekt ur risk- och säkerhetssynpunkt. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om risker och säkerhet i byggnadsverk och i bygg- och anläggningsarbete. Efter genomgången kurs ska de studerande ha god kännedom om de viktigaste risk- och säkerhetsfrågorna inom detta teknikområde. De ska också ha god kännedom om viktiga grundbegrepp som används i analys av samhälleliga risker, samt om grundläggande principer för tekniskt säkerhetsarbete. Vidare ska de kunna tillämpa dessa kunskaper i analys av konkreta bygg- och anläggningsobjekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen förutsätter de kunskaper som förvärvats på samhällsbyggnadsprogrammet under årskurs 1-3.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

TBA

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examinationen sker genom en skrivning (4,5 hp) och ett projektarbete (3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture John Cantwell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2023

Ges av

ABE/Filosofi

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans-Åke Mattsson, 08 790 8033, hans-ake.mattsson@byv.kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1N1127