Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AK2201 Energi och geopolitik 7,5 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till kursexp@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till perho@kth.se

During the past years, questions about energy and energy policy have come to play an important role in global politics. Very few countries today have the means to secure their own energy need through national supplies, and instead long-going dependencies upon other countries have developed. A widespread international trade of crude energy material started already in the 19th century, but has increased exponentially during the second half of the 20th century. Energy trade has included everything from wooden chips, peat, and ethanol, to coal, oil, gas, and uranium. This international trade has developed as a parallel process to the growth of as well new, radical energy technologies (nuclear, large scale water-power, gas power plants, combined power and heating, etc.) and large systems for transport and distribution of energy(in the form of electricity, heat, gas and oil)through pipelines and lines. At the same time, energy politics has become more and more entangled with other political fields, such as environmental politics, research- and innovation politics and foreign politics, which makes it more difficult to understand the development within the energy field. This course aims to give a deeper understanding of energy provision from a geopolitical and historical perspective.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50015

Rubriker med innehåll från kursplan AK2201 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Energifrågor har under senare år kommit att spela en allt större roll i global politik. Ytterst få länder har idag möjlighet att säkra sina energibehov på inhemsk basis, istället har långtgående beroenden utvecklats. En omfattande internationell handel med energiråvaror tog sin början redan på 1800-talet, men har ökat exponentiellt sedan andra hälften av 1900-talet. Energihandeln har rört allt från träflis, torv och etanol till kol, olja, gas och uran. Den internationella handeln har utvecklats parallellt med framväxten av såväl nya radikala energiteknologier (kärnkraft, storskalig vattenkraft, gaskraftverk, kraftvärme osv.) som stora ledningsbundna energisystem för transport och distribution av energi (i form av elektricitet, värme, gas och olja). Samtidigt har energipolitiken i allt högre grad vävts samman med andra politikområden som miljöpolitik, forsknings- och innovationspolitik och utrikespolitik, vilket gör det svårare att förstå utvecklingen på energiområdet.

Denna kurs syftar till att ge en både djup och bred förståelse för energiförsörjningen i ett geopolitiskt och historiskt rotat perspektiv. Kursen fokuserar bl.a. på följande teman:

 • Internationella beroenden: gas, olja, el, uran
 • Transnationella sårbarheter
 • Energi och nationell identitet i globalt perspektiv
 • Energi och geopolitik under kalla kriget
 • Internationella energikriser – nu och förr
 • Energipolitikens globalisering och EU som ny energipolitisk aktör
 • Rysslands roll
 • Energisystemens cybernetisering
 • Elsektorns avreglering
 • Från nationella till globala innovationssystem på energiområdet
 • Kärnbränslecykeln som kritisk infrastruktur
 • Energi och internationell terrorism

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna:

 • kunna redogöra för de komplexa sambanden mellan energiförsöjning och politik i ett globalt och historiskt perspektiv
 • känna till och kunna använda de teoretiska begrepp som presenteras i kursen
 • kunna sätta in dagsaktuella händelser på energiområdet i ett geopolitiskt och historiskt perspektiv.
 • kunna analysera komplexa händelseförlopp inom energiområdet över tid
 • ha tillägnat sig ett kritiskt förhållningssätt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 hp högskolestudier samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

The equivalence of three years of advanced studies. (180 hp)

Utrustning

Ingen särskild utrustning krävs.

Kurslitteratur

 Kurslitteraturen består huvudsakligen av artiklar sammanställda i ett kurskompendium. Ungefär 800 - 1000 sidor.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Assignments, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 För godkänt krävs 80 % närvaro samt godkända inlämningsuppgifter (sex kortare uppgifter samt tre lite längre, kopplade till seminarierna).

Betygssättningen sker utifrån inlämningsuppgifterna och baseras på studentens uppvisade förmåga att:

 • redogöra för de komplexa sambanden mellan energiförsöjning och politik i ett globalt och historiskt perspektiv
 • använda de teoretiska begrepp som presenteras i kursen
 • sätta in dagsaktuella händelser på energiområdet i ett geopolitiskt och historiskt perspektiv.
 • analysera komplexa händelseförlopp inom energiområdet över tid
 • inta ett kritiskt förhållningssätt

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Högselius, per.hogselius@abe.kth.se

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Kort beskrivning på svenska:

Energifrågor har under senare år kommit att spela en allt större roll i global politik. Ytterst få länder har idag möjlighet att säkra sina energibehov på inhemsk basis, istället har långtgående beroenden utvecklats. En omfattande internationell handel med energiråvaror tog sin början redan på 1800-talet, men har ökat exponentiellt sedan andra hälften av 1900-talet. Energihandeln har rört allt från träflis, torv och etanol till kol, olja, gas och uran. Den internationella handeln har utvecklats parallellt med framväxten av såväl nya radikala energiteknologier (kärnkraft, storskalig vattenkraft, gaskraftverk, kraftvärme osv.) som stora ledningsbundna energisystem för transport och distribution av energi (i form av elektricitet, värme, gas och olja). Samtidigt har energipolitiken i allt högre grad vävts samman med andra politikområden som miljöpolitik, forsknings- och innovationspolitik och utrikespolitik, vilket gör det svårare att förstå utvecklingen på energiområdet. Denna kurs syftar till att ge en både djup och bred förståelse för energiförsörjningen i ett geopolitiskt och historiskt rotat perspektiv.