Hoppa till huvudinnehållet

AK2209 Energisystem i samhället 6,0 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till kursexp@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till perho@kth.se

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

52188

Rubriker med innehåll från kursplan AK2209 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En utgångspunkt för denna kurs är att man för att förstå energisystem i samhället måste betrakta dem som socio-tekniska system, som utöver de tekniska komponenterna även består av organisationer som bygger, driver och underhåller dem och av institutionella ramar i form av formella och informella regelverk för vad olika aktörer får och inte får göra. Dessa regelverk påverkar i sin tur ägandestrukturer och organisationsformer. Den socio-tekniska utformningen av energisystem skiljer sig rätt väsentligt mellan olika länder, t.ex. USA där energisystem ofta kontrollerats av privata bolag medan kommunala och statliga bolag spelat en framträdande roll i många europeiska länder. Den skiljer sig också mellan olika energisystem inom ett land, och förändras ocksåöver tiden. I många länder har en s.k. avreglering av viktiga energisystem genomförts under de två senaste decennierna.

Kursens syfte är att lära studenterna att analysera energisystem som socio-tekniska system, hur de har etablerats, utvecklats och förändrats i det förflutna och hur de kan komma att förändras framöver. Det svenska innovationssystemet inom energiområdet kommer att analyseras särskilt. Också samspelet mellan energisystem i form av både konkurrens och samverkan kommer att analyseras.

Många energisystem har idag en transnationell karaktär, och stor tonvikt kommer också att läggas vid hur sammanflätningen och samordningen har skett över nationsgränser. Vidare kommer geopolitiska konsekvenser av transnationella energisystem att studeras, t.ex. konflikterna kring Europas gasförsörjning och dess beroende av ryska (tidigare sovjetiska) gasleveranser.

Ett ytterligare syfte är att analysera energisystem på lokal nivå, och inte minst hur energianvändningen, särskilt i hushåll, har förändrats över tid.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • redogöra för hur energisystemen i Sverige och i världen har utvecklats till idag
  • definiera, förklara och använda de teoretiska begrepp som presenteras i kursen,
  • formulera en samhällsvetenskaplig frågeställning, disponera en undersökning, söka material och skriva en uppsats där frågeställning och undersökning relaterar till varandra,
  • ge konstruktiv kritik på andras texter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1145 Energisystem

AE1503 Miljösystemanalys för lärare

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium med artiklar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och uppsats

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Högselius (perho@kth.se)