AL1301 Naturresursteori 7,5 hp

Natural Resources Theory

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • ha kunskap om olika typer av naturresurser och förklara hur samhället påverkar dessa

 • förklara de biogeokemiska kretsloppen inklusive vattnets kretslopp och bedöma hur denna kunskap kan utnyttjas för att skapa tekniska lösningar i ett kretsloppssamhälle

 • utföra beräkningar av material- och energiflöden såväl inom de antropogena som naturliga system

 • använda naturvetenskapliga kriterier för att utvärdera ekologisk status hos mark- och vattenresurser i relation till deras nyttjande i samhällsbyggandet

 • tillämpa grundläggande termodynamik och utföra  enklare energiberäkningar på förnybara energiresurser

 • dra självständiga slutsatser om möjliga resultat av genomförandet av svenska miljökvalitetsmål samt globala hållbarhetsmål

 • muntligt och skriftligt kort sammanfatta ett studerat miljöproblem och utforma eller utvärdera en lösning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Jordens material- och energikällor och resursbegreppet i termodynamisk kontext. Flöden av materia och vatten i en cirkulär ekonomi där t  ex vattenburna föroreningar eller resurser såsom fosfor och kväve utgör exempel. Naturliga kretslopp av grundämnen och antropogena störningar i mark, vatten och atmosfär. Klimatförändringens orsaker och motåtgärder att reducera växthusgaser. Anpassning av byggnaders utformning i förhållande till ett förändrat klimat. Enklare beräkningar av klimatförändringens konsekvenser för samhället, främst vattenreglering och huskonstruktion. Ökad användning av förnybara energiresurser i samhället. Strategisk och teknisk naturresursplanering samt introduktion av tekniker för värdering och studier av materialflöden med exempel från byggsektorn. Hållbarhetsanalys av olika typer av exploateringar i lösa jordlager, berg och vatten i relation till miljökvalitetsmål. Imitation av naturliga kretslopp för återvinning av material i de antropogena flödena. Risker med återanvändning och materialåtervinning från avfall.  Mångfalden och komplexiteten av naturresursproblemen presenterade av studenterna.

Behörighet

 AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen

Litteratur

 • Naturresursteori för samhällsbyggnad – Kompendium

 • Övningskompendium i Naturresursteori

 • Exkursionshandledning

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar och fältövning, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Joakim Riml <riml@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.