Hoppa till huvudinnehållet

AL2190 Ekologisk ekonomi 7,5 hp

Kursen ger en översikt av makro- och mikroekonomiska begrepp och verktyg tillämpat inom området Hållbar utveckling, för studenter utan ekonomisk utbildningsbakgrund. Studenterna skall vidare förstå grunderna i neoklassisk miljöekonomisk teori och det transdisciplinära ämnet ekologisk ekonomi. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60068

Rubriker med innehåll från kursplan AL2190 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genom lektioner och seminarier kommer centrala principer av ekonomiskt tänkande att förklaras och diskuteras, inkluderat:

 • Hållbar utveckling: produktion och konsumtion
 • Prismekanismer och marknadsmisslyckande
 • Kapitalstock, naturkapital och resursbevarande
 • Konsumtion och konsumtionssamhälle
 • BNP tillväxt, tillväxtbegränsningar, negativ tillväxt
 • Välfärd och inkomstfördelning
 • ”Allmäntillgångarnas tragedi”
 • Ekosystemtjänster
 • Miljöskatter och kvoter
 • Fattigdomsmildring, globalisering och handel
 • Ekologiska fotavtryck
 • Cost-benefit analys
 • Multikriterieanalys

Lärandemål

Syftet med kursen är att för studenter utan tidigare ekonomisk kunskap introducera centrala makro – och mikroekonomiska koncept och verktyg tillämpade inom hållbar utveckling, liksom tillhörande stöttande teorier (t ex neoklassisk miljöekonomi och transdisciplinär ekologisk ekonomi)

Studenten skall efter avklarad kurs kunna

·         Beskriva ekonomins teoretiska historia och dess relation till hållbar utveckling

·         Beskriva och förklara grundläggande principer kring makro- och mikroekonomi i relation til hållbar utveckling och analysera styrkor och begränsningar med dessa teorier

·         Beskriva och förklara grundläggande koncept och teorier förknippade med neoklassisk miljöekonomi och ekologiska ekonomi samt analysera styrkor och begränsningar med dessa teorier

·         Beskriva och tillämpaalternativa verktyg för integrering av hållbarhetskriterier i (ekonomisk) beslutsfattande

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM).

Övriga: Antagen till program på KTH och minst avklarat 180 hp. Gymnasiekurs Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

H Herman E. Daly and Joshua Farley. Ecological Economics: Principles and Applications. Island Press, 2004. Additional scientific papers.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM2 - Semiarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som ej slutfört kurs med tidigare examinationsmoment ombeds kontakta examinator för kursen.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga provmoment ska vara avklarade.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd