Hoppa till huvudinnehållet

AL2300 Verktyg för naturresursförvaltning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2300 (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om olika aspekter relaterade till miljöinformation och miljödata för planering, förvaltning och beslutsfattande kring miljö och naturresurser. Kursen täcker olika aspekter relaterade till tillhandahållande av data och information (ökad informationstäthet) genom Geografiska Informationssystem (GIS), expertsystem och multikriterieanalys, samt metoder och verktyg, såsom indikatorer och Internet för att kommunicera ny och existerande information till olika användare, från allmänheten via forskare till beslutsfattare (ökad tillgänglighet till information).

Kursen använder mycket tid och betoning på GIS genom en rad obligatoriska övningar som demonstrerar hur detta verktyg tillsammans med andra relaterade verktyg kan appliceras för att skapa ny, relevant information för olika planerings- och förvaltningssammanhang.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska deltagarna kunna:

- använda GIS för att ta fram planeringsrelevant information om naturresurser och miljö

- granska och ge exempel på andra tekniker och verktyg för att öka tillgång på och tillgänglighet till miljöinformation, exempelvis indikatorer, samt

- förstå betydelsen av data och miljöinformation i planerings-, förvaltnings- och andra beslutsprocesser och politiska processer för för att lösa miljöproblem och för hållbart nyttjande av naturresurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen och som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs: Environmental Data, 7.5 hp (kurs AE2503), eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras på kursens hemsida före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulla Mörtberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2300

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd