Hoppa till huvudinnehållet

AL2511 Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering 7,5 hp

Welcome to the course Resilience thinking in sustainability planning! The course is given within the Sustainable Urban Planning and Design Masters Program, as well as in the Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure Master Program, but all eligible students are welcome to register for the course. After passing the course the student should be able to: explain and use central concepts in resilience thinking discuss how these central concepts relate to each other reflect on and critically discuss resilience thinking in general and in relation to sustainable planning in particular apply social-ecological resilience in a planning context present written work in a scientifically sound way work in a collaborative project setting The course consists of two parts. The first part focuses on the theories and concepts underlying Resilience Thinking (social-ecological systems, ecosystems, the adaptive cycle, regime shifts and thresholds, resilience, adaptability, transformability). The second part is a practical application of resilience in the form of a Resilience Assessment exercise (group project work) in relation to planning. We use lectures, literature seminars, a study visit, a home exam, and a group project to reach the learning objectives of the course. The seminars, the home exam, and the project work are the parts needed to complete the course. The course literature and a detailed schedule will be posted on Canvas for those registered for the course.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2511 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika perspektiv på social-ekologiska system och deras resiliens, anpassningsförmåga och förändringsförmåga, särskilt i relation till hållbar samhällsplanering.. Begreppen diskuteras i föreläsningar, på seminarier, under studenternas egenstudier av litteratur samt under projektarbetet i grupp.

Kunskaper i Engelska motsvarande Engelska B/6

Lärandemål

Efter godkänd genomförd kurs ska studenten kunna:

1. förklara och använda centrala begrepp inom resilienstänkande

2. diskutera hur de olika begreppen förhåller sig till varandra

3. reflektera över och kritiskt diskutera resilienstänkande i allmänhet och i relation tillhållbar samhällsplanering i synnerhet

4. tillämpa social-ekologisk resiliens i en planeringskontext

5. skriva en vetenskapligt korrekt text

6. samarbeta i projektform

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180hp högskolestudier därav 7,5hp i något av ämnena ekologisk miljökunskap motsvarande kurs MJ1508 eller planering och styrning av urban och regional utveckling som t.ex. AG1137.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Litteraturseminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2511

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Borgström