Hoppa till huvudinnehållet

AL2511 Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2511 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika perspektiv på social-ekologiska system och deras resiliens, anpassningsförmåga och förändringsförmåga, särskilt i relation till hållbar samhällsplanering.. Begreppen diskuteras i föreläsningar, på seminarier, under studenternas egenstudier av litteratur samt under projektarbetet i grupp.

Lärandemål

Efter godkänd genomförd kurs ska studenten kunna:

1. förklara och använda centrala begrepp inom resilienstänkande

2. diskutera hur de olika begreppen förhåller sig till varandra

3. reflektera över och kritiskt diskutera resilienstänkande i allmänhet och i relation tillhållbar samhällsplanering i synnerhet

4. tillämpa social-ekologisk resiliens i en planeringskontext

5. skriva en vetenskapligt korrekt text

6. samarbeta i projektform

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

programstudenter med minst 180 poäng på KTH, eller kandidatexamen på annat program, samt kurs ”MJ1508 Ekologi och miljöeffekter” ELLER kurs ”AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling”.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Litteraturseminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Göran Finnveden

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2511

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Borgström