Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AL2608 Livscykelanalys 7,5 hp

Produkter, tjänster och infrastruktur orsakar miljöpåverkan under hela deras livscykel - från utvinning av råmaterial, genom användning till avfallshantering. LCA är en metod för att kvantifiera effekter under livscykeln. Det används för att identifiera viktiga miljöaspekter och undvika att miljöproblem förskjuts till andra delar av livscykeln. LCA och livscykeltänkande används för beslutsfattande inom industri och för offentlig planering och beslutsfattande. I den här kursen lär sig studenterna grunderna i metodiken, att använda LCA-programvara och övar i projekt med tillämpningar inom system för teknik och samhällsplanering.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2608 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • LCA metodik
 • LCA-verktyg och -databaser
 • Fördjupning kring livscykelpåverkan inom ett specifikt område som studenterna själva väljer
 • Föreläsning från industrin med exempel på användning av LCA för beslutsfattande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens förmåga att bedöma miljöpåverkan av komplexa  system inom teknik och samhällsplanering utifrån ett livscykelperspektiv, genom att ge teoretisk och praktisk kompetens i Livscykelanalys (LCA).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Redogöra för LCA metodens  syfte och  tillämpningar.
 2. Förklara LCA metodens analytiska steg och centrala begrepp
 3. Tillämpa LCA metodens analytiska steg och centrala begrepp på komplexa system inom teknik och samhällsplanering.
 4. Identifiera osäkerheter i LCA metod och data och utvärdera hur dessa påverkar resultaten.
 5. Skriftligt rapportera den genomförda LCA studien enligt ISO:s standard för LCA.
 6. Använda LCA programvara.
 7. Muntligt redogöra för resultaten av den genomförda LCA studien.
 8. Samarbeta i projektform
 9. Skriftligt rapportera och muntligt redogöra för en kritisk granskning av en LCA rapport.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM) eller Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM) och avklarad kurs AL1301 eller motsvarande kunskaper inom miljö och hållbar utveckling.

Övriga: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen eller annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig examen på grundnivå med en omfattning av minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Engelska B/6 eller motsvarande. Avklarad kurs AL1301 eller motsvarande kunskaper inom miljö och hållbar utveckling.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Hemtenta, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd