Hoppa till huvudinnehållet

AM206U Forskningsmetodik inom design och byggande i staden 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AM206U (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utrusta studenterna med de nödvändiga grunder inom vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsdesign som krävs för att utforma och genomföra ett examensarbete på magisternivå inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Design och byggande i staden – innefattande aspekter av ingenjörskonst, arkitektur och ekonomi inom ramen av en bred samhällsvetenskaplig ansats. Kursen ska därutöver förse studenterna med analysverktyg för att på ett reflexivt och initierat sätt kunna utvärdera ett kunskapsunderlags vetenskapliga grunder utifrån dess vetenskapliga validitet och reliabilitet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

•                     Formulera en relevant forskningsfråga med utgångspunkt i utbildningsprogrammets övergripande mål och den egna yrkespraktiken, samt resonera kring konsekvenser av alternativa formuleringar och deras associerade forskningsstrategiska vägval

•                     Identifiera alternativ och resonera kring vägval i struktureringen och planeringen av ett forskningsprojekt av mindre skala, samt analysera konsekvenser av ett valt upplägg i förhållande till möjliga identifierade alternativ

•                     Välja lämpliga metoder för att besvara en forskningsfråga, samt motivera detta val utifrån de möjligheter och begräsningar som det medför

•                     Självständigt identifiera och genomföra en översikt av forskningsfronten i förhållande till en specifik forskningsfråga

•                     Redogöra för vedertagna modeller av forskningsprocessen samt utbredda kritiker av dessa modeller

•                    Kritiskt analysera och göra en kvalitetsbedömning av de vetenskapliga utgångspunkterna och kunskapsmässiga grunderna för olika typer av vetenskapliga publikationer och praktikorienterade kunskapsunderlag.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurserna Bostadsbyggande från ax till limpa (AM201U), Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering,  (AM201U), Resurssnålt byggande (AM203U), Komplexitet och konflikter i stadens byggande (AM204U) samt Stadens design och byggande (AM205U) ska vara avslutade.

Dessutom krävs för programstudier (kursen ingår i magisterprogram Design och byggande i staden) examen på grundnivå om minst 180 hp inom arkitektur, samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri eller närliggande områden samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom motsvarande områden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursgemensam litteratur tillhandahålls i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Därutöver förväntas studenterna genomföra självständiga litteratursökningar och litteraturstudier inom ett valt ämnesområde.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonathan Metzger

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Uppdragsutb, Design och byggande i staden

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonathan Metzger

Övrig information

Kursen ingår i magisterprogrammet Design och Byggande i Staden och är en uppdragsutbildningskurs.

Sju kursdagar fördelade på två eller tre tillfällen samt eget arbete mellan kursträffarna.

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.