Hoppa till huvudinnehållet

AM207U Examensarbete inom design och byggande i staden, avancerad nivå 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AM207U (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska utgöra en del av en fördjupning inom huvudområdet på avancerad nivå för att uppfylla kraven för en magisterexamen. Det innebär att examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen: Samhällsbyggnad. Examensarbetet kan utföras inom KTH eller externt.

Kursen innefattar en vetenskaplig undersökning av ett relevant problem som studenten själv formulerar, författande av en rapport samt kritik av eget och andras arbete. Studenten handleds under arbetet av handledare som utses av KTH.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:

- kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdena på ett givet problem

- inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar samt hantera större problem på avancerad nivå inom huvudområdet

- visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat

- kunna dokumentera och presentera sitt arbete med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurserna Bostadsbyggande från ax till limpa (AB201U), Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering,  (AB201U), Resurssnålt byggande (AB203U), Komplexitet och konflikter i stadens byggande (AB204U) samt Stadens design och byggande (AB205U) ska vara avslutade. Dessutom ska kursen Forskningsmetodik inom design och byggande i staden (AB206U) vara påbörjad.

Dessutom krävs för programstudier (kursen ingår i magisterprogram Design och byggande i staden) examen på grundnivå om minst 180 hp inom arkitektur, samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri eller närliggande områden samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom motsvarande områden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Uppsats, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Planering och genomförande av arbete enligt plan, skriftlig rapport och muntlig presentation.

Val av examensarbete görs i samråd med ansvariga lärare för kurserna Forskningsmetodik och Examensarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Uppdragsutb, Design och byggande i staden

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Inga-Lill Söderberg

Övrig information

Kursen ingår i magisterprogrammet Design och byggande i staden och är en uppdragsutbildningskurs.

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.