Hoppa till huvudinnehållet

BB1150 Biokemi 1 7,5 hp

Alla levande organismer kräver energi, men möjligheten att erhålla energi varierar. Vi människor utvinner energi ur organiska ämnen med hjälp av syre från inandningsluften. Den mat vi äter (kolhydrater, fetter och proteiner) bryts ned till vatten och koldioxid. Denna process kallas ämnesomsättning eller metabolism och ger oss både biologiska byggstenar och energi. Ämnesomsättningen omfattar både nedbrytande (katabolism) och uppbyggande (anabolism) processer. Denna kurs kommer huvudsakligen behandla nedbrytande processer av kolhydrater för energiutvinning samt dess relevanta biomolekyler.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1150 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Alla levande organismer kräver energi, men möjligheten att erhålla energi varierar. Denna process kallas ämnesomsättning och ger oss både biologiska byggstenar och energi. Ämnesomsättningen omfattar både nedbrytande (katabolism) och uppbyggande (anabolism) processer som tillsammans utgör metabolismen. Denna kurs kommer huvudsakligen behandla nedbrytande processer av kolhydrater för energiutvinning samt dess relevanta biomolekyler.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Kemiska strukturer, funktionella grupper, isomeri och olika typer av bindningar
 • Vattens unika lösningsmedelsegenskaper
 • Biologiska byggstenar; aminosyror, nukleotider, kolhydrater och lipider
 • Visualisering av enklare biokemiska strukturer för hand
 • Proteiners uppbyggnad, struktur och funktion
 • Enzymers aktivitet, katalytiska strategier och roll i metabolismen
 • Kolhydraters struktur, isomeri och uppbyggnad från mono- till polysackarider
 • Olika typer av lipider
 • Uppbyggnad av biologiska membraner med proteiner, kanaler och pumpar
 • Kolhydratnedbrytande metabolism från glykolys till oxidativ fosforylering
 • Energiförändringar och elektronöverföringar i metabolismen
 • Enzymers roll och bidrag i utvecklingen av ett hållbart samhälle
 • Biokemins roll i ett hållbart samhälle
 • Utförande av ett laborationsmoment med hänsyn till miljö, människa och samhälle samt sammanställning av en laborationsrapport
 • Riskanalys av laborationens ingående kemikaliers miljöpåverkan samt värdering av hur dessa bör hanteras på laboratoriet

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva och förklara grundläggande biokemiska begrepp. (TEN1)
 • Beskriva olika biomolekylers kemiska namn, funktion och kemiska struktur. (TEN1)
 • Tillämpa vanliga metoder inom biokemisk laborationsteknik, där hänsyn tas till miljö, människa och samhälle. (LAB1)

Färdigheter och förmågor genom att kunna:

 • Sammanfatta de utförda laborationerna i en rapport. (LAB1)

För högre betyg (A-D) ska studenten även uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Använda och kombinera sina kunskaper inom biokemi för att förklara komplexa biokemiska frågeställningar. (TEN1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt i kursen krävs godkänd tentamen (TENA) och godkänd laborationskurs (LABA)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Berglund

Profile picture Ines Ezcurra

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1150

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd