BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp

The Engineer in Focus

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CBIOT för programstuderande

HT18 CBIOT för programstuderande

HT17 CBIOT för programstuderande

HT16 CBIOT för programstuderande

Lärandemål

Under kursen kommer du att träna på färdigheter som gör dig till en professionell medarbetare eller ledare på arbetsplatsen. Efter kursen ska du uppvisa gedigen kunskap och god förmåga att:

- Analysera och diskutera biotekniska produkter och tjänsters påverkan på människan och miljön i utvecklingen av ett hållbart samhälle, med vedertagna metoder och begrepp

- Skriva facktext som riktas till olika målgrupper, såsom vetenskapliga rapporter och populärvetenskap inom livsvetenskapen, med krav på struktur och innehåll, citering och källhänvisning

- Skapa och framställa en bra muntlig presentation med god retorik och struktur, för en given målgrupp

- Visa ett professionellt och balanserat etiskt resonemang i frågor som rör bioteknik. Du ska även visa att du kan redogöra för allmänt etiska begrepp och värderingssätt som är relevanta i din ingenjörsroll

- Planera och leda projekt

- Reflektera över och visa förmåga att utgå från människors grundläggande arbetsprocesser och kommunikationsbehov vid samarbete i grupp. Känna insikt om ditt egna grundmönster, dina egna arbetsprocesser och kommunikationssätt. I en ledarsituation sträva efter ett utvecklande ledarskap

- Visa grundläggande kunskaper om IPR, varumärke, innovation och entreprenörskap

- Visa grundläggande kunskaper om möjligheterna att utveckla biotekniska innovationer till produkter och bolag

Kursens huvudsakliga innehåll

Kommunikation – muntlig och skriftlig framställan inkluderande litteratursökning, referenshantering, rapportskrivning och presentationsteknik.

Projektledning – introduktion och tillämpning av projektledningsmodeller

Beteendevetenskap och ledarskap - Att studenten reflekterar över och har verktyg att förstå mänsklig dynamik med avseende på sin egen roll och andras behov och beteende,                                                                       och därigenom kunna arbeta ingenjörsmässigt utifrån självinsikt och hänsyn till andra individer och gruppdynamiska processer.

Etik, med fokus inom bioteknik

Kommersialisering och entreprenörskap – immaterialrätt och kommersialisering av uppfinning

Bioteknikens roll i samhället för hälsa, miljö & hållbar utveckling

Kursupplägg

Kursen ligger distribuerad i fyra block om 1,5 hp och är spridd över åk 1-3

Behörighet

Litteratur

Främst kompenier och aktuella publikationer av relevans för ämnet

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift 3, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift 4, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro och inlämningsuppgifter

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Kontaktperson

Anja Persson

Examinator

Andres Veide <veide@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.