BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp

The Engineer in Focus

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kommunikation – muntlig och skriftlig framställan inkluderande litteratursökning, referenshantering, rapportskrivning och presentationsteknik.

Projektledning – introduktion och tillämpning av projektledningsmodeller

Beteendevetenskap och ledarskap - Att studenten reflekterar över och har verktyg att förstå mänsklig dynamik med avseende på sin egen roll och andras behov och beteende,                                                                       och därigenom kunna arbeta ingenjörsmässigt utifrån självinsikt och hänsyn till andra individer och gruppdynamiska processer.

Etik, med fokus inom bioteknik

Kommersialisering och entreprenörskap – immaterialrätt och kommersialisering av uppfinning

Bioteknikens roll i samhället för hälsa, miljö & hållbar utveckling

Lärandemål *

Under kursen kommer du att träna på färdigheter som gör dig till en professionell medarbetare eller ledare på arbetsplatsen. Efter kursen ska du uppvisa gedigen kunskap och god förmåga att:

- Analysera och diskutera biotekniska produkter och tjänsters påverkan på människan och miljön i utvecklingen av ett hållbart samhälle, med vedertagna metoder och begrepp

- Skriva facktext som riktas till olika målgrupper, såsom vetenskapliga rapporter och populärvetenskap inom livsvetenskapen, med krav på struktur och innehåll, citering och källhänvisning

- Skapa och framställa en bra muntlig presentation med god retorik och struktur, för en given målgrupp

- Visa ett professionellt och balanserat etiskt resonemang i frågor som rör bioteknik. Du ska även visa att du kan redogöra för allmänt etiska begrepp och värderingssätt som är relevanta i din ingenjörsroll

- Planera och leda projekt

- Reflektera över och visa förmåga att utgå från människors grundläggande arbetsprocesser och kommunikationsbehov vid samarbete i grupp. Känna insikt om ditt egna grundmönster, dina egna arbetsprocesser och kommunikationssätt. I en ledarsituation sträva efter ett utvecklande ledarskap

- Visa grundläggande kunskaper om IPR, varumärke, innovation och entreprenörskap

- Visa grundläggande kunskaper om möjligheterna att utveckla biotekniska innovationer till produkter och bolag

Kursupplägg

Kursen ligger distribuerad i fyra block om 1,5 hp och är spridd över åk 1-3

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Främst kompenier och aktuella publikationer av relevans för ämnet

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL3 - Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL4 - Inlämningsuppgift 4, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Obligatorisk närvaro och inlämningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Andres Veide

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1170

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anja Persson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.