Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalBB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan BB1170 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kommunikation – muntlig och skriftlig framställan inkluderande litteratursökning, referenshantering, rapportskrivning och presentationsteknik.

Projektledning – introduktion och tillämpning av projektledningsmodeller.

Beteendevetenskap och ledarskap - Att studenten reflekterar över och har verktyg att förstå mänsklig dynamik med avseende på sin egen roll och andras behov och beteende, och därigenom kunna arbeta ingenjörsmässigt utifrån självinsikt och hänsyn till andra individer och gruppdynamiska processer.

Etik, med fokus inom bioteknik.

Kommersialisering och entreprenörskap – immaterialrätt och kommersialisering av uppfinning.

Bioteknikens roll i samhället för hälsa, miljö & hållbar utveckling.

Lärandemål

Under kursen kommer du att träna på färdigheter som gör dig till en professionell medarbetare eller ledare på arbetsplatsen. Efter kursen ska du uppvisa gedigen kunskap och god förmåga att:

 • Analysera och diskutera hur produkter och tjänster av bioteknik påverkar människor och miljön och kan bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. För detta använder du vedertagna metoder och begrepp.
 • Skriva facktext som riktas till olika målgrupper, såsom vetenskapliga rapporter och populärvetenskap inom livsvetenskapen, med krav på struktur och innehåll, citering och källhänvisning
 • Skapa och framställa en bra muntlig presentation med god retorik och struktur, för en given målgrupp
 • Visa ett professionellt och balanserat etiskt resonemang i frågor som rör bioteknik. Du ska även visa att du kan redogöra för allmänt etiska begrepp och värderingssätt som är relevanta i din ingenjörsroll
 • Planera och leda projekt
 • Reflektera över och visa förmåga att utgå från människors grundläggande arbetsprocesser och kommunikationsbehov vid samarbete i grupp. Känna insikt om ditt egna grundmönster, dina egna arbetsprocesser och kommunikationssätt. I en ledarsituation sträva efter ett utvecklande ledarskap
 • Visa grundläggande kunskaper om IPR, varumärke, innovation och entreprenörskap
 • Visa grundläggande kunskaper om möjligheterna att utveckla biotekniska innovationer till produkter och bolag

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift 4, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro och inlämningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Torbjörn Gräslund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1170

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anja Persson/Cristina Al-Khalili Szigyarto