Hoppa till huvudinnehållet

BB1220 Projekt i bioteknik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1220 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att träna på förmågor som är viktiga för att arbeta i projektform, samt ge en djupare förståelse av projektledning och gruppdynamiska aspekter. Kursen ger grundläggande kunskap om bioteknikens roll och ansvar för hållbar utvecklingen inklusive deras ekonomiska, miljö och sociala aspekter. Kursen syftar dessutom till att ge en djup förståelse för vissa delar av biotekniken. Projekten är tvärvetenskapliga mot områden som är närliggande till bioteknik. Kursen innehåller

 • Hållbar utvecklingen och bioteknologins roll
 • Introduktion och tillämpning av projektledning
 • Ett projekt i bioteknik med fokus på hållbar utveckling
 • Ett projekt i bioteknik med fokus på matematik
 • Litteratursökning och referenshantering
 • Egenreflektion utifrån gruppdynamik och processer
 • Rapportskrivande
 • Muntlig presentation

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Färdighet och förmåga genom att:

 • Planera och verkställa två biotekniska projekt i grupp, enligt överenskommen tidsram med tillämpning av lämplig typ av projektledning.
 • Identifiera relevant information, kritiskt bedöma den enligt dess biotekniska vetenskapliga grund, och använda informationen för att kreativt lösa biotekniska problemställningar.
 • Visa god förmåga att skriftlig och muntlig redovisa kunskap, process, resultat och slutsatser av projektarbetet.

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Kombinera olika discipliner inom projektet och relatera lösningarna till en hållbar utveckling samt samhällets behov.
 • Värdera gruppens arbetsprocesser och den egna arbetsinsatsen, verktyg för projektledning, samt förmåga att stimulera den egna och gruppens prestation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BB1170 Ingenjören i fokus (endast examinationsmoment INL2), BB1150 Biokemi 1, BB1160 Eukaryot cellbiologi, BB1030 Mikrobiologi, BB1190 Genteknik.

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1160 Eukaryot cellbiologi, BB1030 Mikrobiologi, BB1190 Genteknik eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt 2, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1220

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd